Chính sách hoàn thuế GTGT đối với các dự án đầu tư

19/01/2019 1082 lượt xem    

Công văn số: 496/TCT-KK

Hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn 2990/CT-KTT ngày 29/9/2017 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về hoàn thuế GTGT.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Điểm 1 Khoản 3 Điều 1 Luật 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của

Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế quy định:

“1. …Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT…

– Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của BTC hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành:

Hướng dẫn:

“3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư:

Dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này là dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.”

– Căn cứ Điều 39, Điều 46 Luật Đầu tư  67/2014/QH13 ngày 26/11/2014:

“Điều 39. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

……8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động; hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn; phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.

……Điều 46. Giãn tiến độ đầu tư

1. Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải đề xuất bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư khi giãn tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư.

2. Nội dung đề xuất giãn tiến độ:

a) Tình hình hoạt động của dự án đầu tư và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đến thời điểm giãn tiến độ;

b) Giải trình lý do và thời hạn giãn tiến độ thực hiện dự án;

c) Kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án, bao gồm kế hoạch góp vốn; tiến độ xây dựng cơ bản và đưa dự án vào hoạt động;

d) Cam kết của nhà đầu tư về việc tiếp tục thực hiện dự án.

3. Tổng thời gian giãn tiến độ đầu tư không quá 24 tháng. Trường hợp bất khả kháng thì thời gian khắc phục hậu quả bất khả kháng không tính vào thời gian giãn tiến độ đầu tư…”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên,;

Trường hợp Công ty TNHH Technomeiji Rubber Việt Nam thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư số 06043000128 do Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam cấp lần đầu, thay đổi lần thứ hai ngày 09/4/2015, có dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất linh kiện ô tô và công nghiệp ” từ tháng 9/2012 đến quý 2/2016; dự án đi vào hoạt động và phát sinh doanh thu từ quý 3/2016 thì Công ty không thuộc trường hợp được hoàn thuế đối với dự án đang trong giai đoạn đầu tư.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hà Nam được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO