Sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in

24/01/2018 806 lượt xem    

Sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in cần phải tuân thủ các thủ tục và quy định pháp luật gì? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các thủ tục và quy định về việc Sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in theo hướng dẫn tại Công văn số 177/TCT-TNCN ngày 16 tháng 01 năm 2017, cụ thể như sau:

– Căn cứ điều 1 phần A Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18 tháng 03 năm 2010 của Bộ Tàichính, quy định:

“Tổ chức trả các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, có đủ các điều kiện sau đây được tự in chứng từ khấu trừ để cấp cho cá nhân bị khấu trừ thuế:

– Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật;

– Đã đăng ký thuế và có mã số thuế;

– Có trang thiết bị máy tính và phần mềm bảo vệ;

– Trong thời gian 01 năm trở về trước không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế từ 02 lần trở lên;”

– Căn cứ điều 3 phần B Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18 tháng 03 năm 2010 của Bộ tài chính, quy định:

“1. Thủ tục đăng ký mẫu chứng từ khấu trừ tự in.

a) Tổ chức trả thu nhập có nhu cầu sử dụng chứng từ khấu trừ tự in phải nộp hồ sơ cho Cục thuếtỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức trả thu nhập đóng trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:

– Công văn đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ tự in (theo mẫu đính kèm Thông tư này).

– Mẫu chứng từ khấu trừ dự kiến tự in theo đúng hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư này.

– Giấy chứng nhận đăng ký thuế có xác nhận sao y bản chính của tổ chức trả thu nhập;

– Giải pháp kỹ thuật in chứng từ khấu trừ từ máy tính.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký sử dụng chứng từ tự in hợp lệ của tổ chức trả thu nhập, cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và đối chiếu với tình hình thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân của đơn vị, ra thông báo chấp thuận việc đăng ký chứng từ khấu trừ; trường hợp không đủ điều kiện thì thông báo nêu rõ lý do không chấp thuận để tổ chức trả thu nhập biết.

2. Thông báo lưu hành chứng từ khấu trừ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo chấp thuận của Cục thuế tỉnh, thành phố, tổ chức trả thu nhập phải thông báo phát hành chứng từ khấu trừ tại trụ sở làm việc của mình. Thông báo phát hành chứng từ khấu trừ phải nêu rõ về hình thức, kích thước, lô gô của mẫu chứng từ khấu trừ.”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 18174/TGĐ-NHCT10 đề ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam về việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam là đơn vị chi trả thu nhập thỏa mãn các điều kiện quy định tại Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/03/2010 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính thì Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam liên hệ với Cục Thuế TP Hà Nội là nơi đơn vị đóng trụ sở chính để được hướng dẫn thực hiện.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO