Quy định về xác định giá trị bất động sản trong tổng tài sản của công ty

15/03/2018 600 lượt xem    

Mục lục bài viết

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7788/2014/LLI đề ngày 25/12/2014 của Công ty TNHH Living and Life Vina đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc xác định giá trị bất động sản đối với phần giá trị máy móc thiết bị và khuôn. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về xác định giá trị bất động sản trong tổng tài sản của công ty theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 2345/TCT-HTQT ngày 16 tháng 06 năm 2015, cụ thể như sau: 

  1. Quy định tại Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và nội luật

– Khoản 2, Điều 6 (Thu nhập từ bất động sản) của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc định nghĩa về bất động sản như sau:

“2. Thuật ngữ bất động sản ” sẽ có nghĩa theo như luật của Nước ký kết nơi có bất động sản. Trong mọi trường hợp, thuật ngữ sẽ bao gồm cả những phần tài sản phụ kèm theo bất động sản, đàn gia súc và thiết bị sử dụng trong nông nghiệp và lâm nghiệp, các quyền lợi được áp dụng theo những quy định tại luật chung về điền sản, quyền sử dụng bất động sản và các quyền được hưởng các khoản thanh toán cố định hay thay đổi hay dưới dạng tiền công trả cho việc khai thác hay quyền khai thác các mỏ, nguồn khoáng sản và các tài nguyên thiên nhiên khác; các tàu thủy, thuyền và máy bay sẽ không được coi là bất động sản. 

– Điều 8 (Định nghĩa bất động sản), Thông tư 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam quy định:

“Điều 8. Định nghĩa bất động sản

Theo quy định tại Hiệp định, thuật ngữ bất động sản sẽ có nghĩa theo luật của Nước ký kết nơi có bất động sản và bao gồm các phần tài sản phụ kèm theo bất động sản, đàn gia súc và thiết bị sử dụng trong nông nghiệp và lâm nghiệp các quyền lợi được áp dụng theo pháp luật về đất đai, quyền sử dụng bất động sản, quyền được hưởng các khoản thanh toán trả cho việc khai thác hoặc quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên. Các loại tàu thuỷ, thuyên, máy bay không được coi là bất động sản.

Cụ thể, trong trường hợp của Việt Nam, bất động sản bao gồm:

– Các loại tài sản được quy định tại định nghĩa về bất động sản theo quy định của Bộ Luật Dân sự và luật Kinh doanh bất động sản;

– Các tài sản phụ kèm theo bất động sản nêu trên;

– Đàn gia súc và thiết bị sử dụng trong nông nghiệp và lâm nghiệp,

– Các quyền lợi được áp dụng theo quy định tại pháp luật về đất đai ở Việt Nam;

– Quyền được hưởng các khoản thanh toán trả cho việc khai thác hoặc quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên.”

– Khoản 1, Điều 174 (Bất động sản và động sản), Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định:

“Điều 174. Bất động sản và động sản

  1. Bất động sản là các tài sản bao gồm:

a) Đất đai;

b) Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó;

c) Các tài sản khác gắn liền với đất đai;

d) Các tài sản khác do pháp luật quy định.

2. Động sản là những tài sản không phải là bất động sản. “

2. Ý kiến của Bộ Xây dựng và Bộ Tư pháp

2.1. Ý kiến của Bộ Xây dựng (công văn số 26/BXD-QLN ngày 19/5/2015):

“Theo các quy định pháp luật nêu trên, máy móc thiết bị không phải là bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật vê kinh doanh bất động sản. Vì vậy, Bộ Xây dựng thống nhất với quan điểm của Bộ Tài chính tại văn bản số 4500/BTC-TCT ngày 07/4/2015 về việc xác định trường hợp máy móc thiết bị và khuôn của L&L không được coi bất động sản. “

2.2. ý kiến của Bộ Tư pháp (công văn số 1415/BTP-PLQT ngày 27/4/2015):

“Bộ Tư pháp nhất trí với quan điểm của Bộ Tài chính trong việc xác định giá trị bất động sản trong tổng số tài sản của công ty để xác định nghĩa vụ thuế của Công ty HRC Cooperation tại L&L. Theo đó, máy móc thiết bị và khuôn của Công ty TNHH Living and Life Vina không được gắn vào nhà máy một cách thường xuyên, lâu dài và thực sự có thể di chuyển/di dời được trong và/hoặc ngoài nhà máy để phục vụ mục đích sản xuất sản phẩm thì không được coi là bất động sản hay tài sản phụ kèm theo bất động sản. 

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế căn cứ ý kiến của Bộ Tư pháp tại công văn số 1415/BTP-PLQTvà Bộ Xây dựng tại công văn số 26/BXD-QLN (gửi kèm) và thực tế kết quả đã kiểm tra tại Công ty TNHH Living and Life Vina để xử lý theo đúng quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO