Quy định về việc chuyển lỗ trường hợp sáp nhập các Công ty

01/02/2018 1643 lượt xem    

Hướng dẫn các quy định về việc chuyển lỗ trường hợp sáp nhập các Công ty cụ thể tại công ty TNHH Lixil Việt Nam được tổng cục thuể trả lời tại Công văn số 97/TCT-CS ngày 08 tháng 01 năm 2016. Cụ thể như sau:

Căn cứ vào các điều khoản :

– Tại khoản 2 Điều 6 NĐ218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của CP quy định:

“… Doanh nghiệp có nhiều hoạt động kinh doanh thì thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh là tổng thu nhập của tất cả các hoạt động kinh doanh, Trường hợp nếu có hoạt động kinh doanh bị lỗ thì được bù trừ số lỗ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động kinh doanh có thu nhập do doanh nghiệp tự lựa chọn, Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động kinh doanh còn thu nhập.

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản; chuyển nhượng dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế. Trường hợp chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư; chuyển nhượng dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản); chuyển nhượng bất động sản nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động SXKD trong kỳ tính thuế, Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục giải thể có bán bất động sản là tài sản cố định thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (nếu có) được bù trừ với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.”.

– Tại khoản 3 Điều 9 TT78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BTC quy định về thuế TNDN quy định về chuyển lỗ. Cụ thể như sau:

“3. Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền.Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và bù trừ vào thu nhập cùng năm của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất hoặc được tiếp tục chuyển vào thu nhập của các năm tiếp theo của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.”.

– Tại khoản 9 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên quy định:

“9. Trường hợp trong cùng kỳ tính thuế, doanh nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế bị lỗ, hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế, thu nhập khác của các hoạt động kinh doanh (không bao gồm thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật) có thu nhập (hoặc ngược lại) thì doanh nghiệp bù trừ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động có thu nhập do doanh nghiệp lựa chọn, phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất của hoạt động còn thu nhập.

Trường hợp trong các kỳ tính thuế trước, doanh nghiệp đang bị lỗ (nếu còn trong thời hạn chuyển lỗ) thì doanh nghiệp phải chuyển lỗ tương ứng với các hoạt động có thu nhập, Nếu doanh nghiệp không tách riêng được lỗ của từng hoạt động thì doanh nghiệp chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trước sau đó vẫn còn lỗ thì chuyển vào thu nhập của hoạt động không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (không bao gồm thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật).”.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 55863/CT-Htr ngày 26/8/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc chuyển lỗ của Công ty TNHH Lixil Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 17/6/2014, Bộ Tài chính có công văn số 7995/BTC-CST trả lời Công ty Lixil Inax Việt Nam như sau: trường hợp Công ty Sinax và Công ty Dinax sáp nhập vào Công ty Lixil Việt Nam thì sau khi sáp nhập, số lỗ của Công ty Sinax và Dinax nếu còn trong thời hạn chuyển lỗ thì Công ty Lixil Việt Nam được kế thừa và được tiếp tục chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế của công ty đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Công ty phải theo dõi chi tiết năm phát sinh lỗ của các doanh nghiệp trước khi chuyển đổi. Đối với lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản; chuyển nhượng dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư; Công ty phải theo dõi riêng và chuyển lỗ theo quy định.

Theo trình bày của Cục Thuế nêu tại công văn số 55863/CT-HTr nêu trên thì sau khi nhận sáp nhập, Công ty TNHH Lixil Việt Nam có 4 chi nhánh và 7 nhà máy hạch toán phụ thuộc, trong đó có hai chi nhánh Sinax và Dinax và hai nhà máy số 4, số 5 đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN (nhà máy số 4 đã dừng hoạt động trong cả năm 2014). Công ty Lixil hạch toán riêng thu nhập của Sinax và Dinax; các đơn vị còn lại được phân bổ thu nhập theo tỷ lệ TSCĐ. (Do Công ty xác định là đầu tư mở rộng).

Căn cứ các quy định và theo trình bày nêu trên; Tổng cục Thuế thống nhất với quan điểm 03 của Cục Thuế Hà Nội nêu tại công văn số 55863/CT-Htr nêu trên như sau:

Việc chuyển lỗ năm 2014 của Công ty TNHH Lixil Việt Nam (kế thừa từ Sinax và Dinax) như sau:

Chuyển lỗ vào thu nhập (được hạch toán riêng) của Sinax và Dinax trước; số lỗ còn lại được chuyển vào thu nhập của 9 nhà máy còn lại theo nguyên tắc chuyển lỗ vào thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN trước, thu nhập không được hưởng ưu đãi thuế TNDN sau, nếu còn lỗ thì thực hiện chuyển lỗ theo quy định. Không chuyển lỗ vào thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư; thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

5/5 - (4 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (4 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO