sáp nhập các Công ty

Quy định về việc chuyển lỗ trường hợp sáp nhập các Công ty