Quy định về việc áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Singapore.

15/03/2018 719 lượt xem    

Số: 2441/TCT-HTQT

V/v áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Singapore.

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tổng cục Thuế nhận được:

+ Công văn số 975/CT-KTT1 ngày 18/02/2014,

+ Công văn số 1667/CT-KTT1 ngày 19/3/2014,

+ Công văn số 6029/CT-KTT1 ngày 04/9/2014

Của Cục Thuế đề nghị hướng dẫn việc áp dụng HĐ tránh đánh thuế hai lần giữa VN và Singapore; đối với thu nhập từ việc cung cấp mô đun nén khí; cho Dự án khai thác khí Long Quy của Công ty TNHH Global Process Systems Pte – Singapore (Công ty GPS). Trên cơ sở các tài liệu (bản photocopy) do Cục Thuế gửi; Tổng cục Thuế hướng dẫn việc xác định cơ sở thường trú tại Việt Nam đối với Công ty GPS như sau:

Căn cứ thời điểm ký kết Hợp đồng vào ngày 29/6/2009 và thực tế thực hiện hợp đồng tại Việt Nam vào năm 2010, kết thúc tháng 01/2011 thì:

  • Hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật
  • Giám sát lắp ráp/lắp đặt
  • Hướng dẫn vận hành, chạy thử, đào tạo tại chỗ của Công ty GPS tại Việt Nam thuộc diện điều chỉnh của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore (Hiệp định)

Được ký kết vào ngày 02/3/1994 và có hiệu lực kể từ ngày 09/9/1994.

Hoạt động cung cấp dịch vụ này không thuộc diện điều chỉnh của Điều 2, Nghị định thư thứ hai điều chỉnh Hiệp định ký ngày 12/9/2012 do hoàn thành trước thời điểm Nghị định thư thứ hai có hiệu lực áp dụng tại Việt Nam là ngày 01/01/2014 (Nghị định thư thứ hai và Thông báo hiệu lực của Nghị định thư thứ hai gửi kèm).

Do đó, căn cứ xem xét nghĩa vụ thuế của Công ty GPS sẽ dựa trên quy định tại Điều 5 và Điều 7 của Hiệp định, cụ thể:

– Khoản 1, Điều 5 – Cơ sở thường trú tại Hiệp định quy định:

“1. Theo Hiệp định này, thuật ngữ “cơ sở thường trú” có nghĩa là một cơ sở kinh doanh cố định mà qua đó xí nghiệp thực hiện toàn bộ hay một phần hoạt động kinh doanh của mình.”

– Khoản 1, Điều 7 – Lợi tức doanh nghiệp tại Hiệp định quy định:

“Lợi tức của xí nghiệp tại một Nước ký kết sẽ chỉ chịu thuế tại Nước đó, trừ trường hợp xí nghiệp có tiến hành hoạt động kinh doanh tại Nước ký kết kia thông qua một cơ sở thường trú tại Nước kia. Nếu xí nghiệp có hoạt động kinh doanh theo cách trên, thì các khoản lợi tức của xí nghiệp có thể bị đánh thuế tại Nước kia, nhưng chỉ trên phần lợi tức phân bổ cho cơ sở thường trú đó”.

Theo các quy định trên, Công ty GPS sẽ chỉ phải nộp thuế tại Việt Nam theo hiệp định thuế trong trường hợp Công ty có tiến hành hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thông qua một cơ sở thường trú.

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 5, một cơ sở thường trú bao gồm những điều kiện sau:

– Sự tồn tại của một “cơ sở kinh doanh”;

– Cơ sở kinh doanh có tính chất “cố định”;

– Việc tiến hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông qua cơ sở kinh doanh cố định này.

1. Đối với điều kiện về “cơ sở kinh doanh”

Theo Hiệp định, CSKD không nhất thiết phải là một cơ sở kinh doanh hoàn chỉnh như tòa nhà; văn phòng với bộ máy quản lý. Một CSKD có thể tồn tại ngay cả khi không có hay không cần có một tòa nhà nào; để tiến hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và khi địa điểm đó chỉ đơn giản là:

  • Một phương tiện,
  • Máy móc hay thiết bị; hoặc
  • Thậm chí đơn thuần là một không gian nhất định để doanh nghiệp sử dụng.

Theo ý nghĩa trên, trong trường hợp này, khu vực mô đun nén khí được lắp đặt tại khu vực hoạt động tại vùng biển Vũng Tàu đã hình thành một cơ sở kinh doanh của Công ty GPS tại Việt Nam.

2. Đối với điều kiện về “tính cố định” của cơ sở kinh doanh

Mô đun nén khí được lắp đặt và HĐ tại KV HĐ tại Rồng dầu ngoài khơi Vũng Tàu của Việt Nam; tức là cơ sở kinh doanh này gắn với một ĐĐ cụ thể và do đó mang TC cố định.

3. Đối với điều kiện về “tiến hành hoạt động kinh doanh thông qua cơ sở kinh doanh cố định này”

Việc thực hiện toàn bộ các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và giám sát lắp ráp/lắp đặt, hướng dẫn vận hành, chạy thử nêu tại Hợp đồng được tiến hành tại nơi mô đun nén khí được lắp đặt tại khu vực hoạt động tại Việt Nam trong thời gian thực hiện hợp đồng. Như vậy việc cung cấp dịch vụ chính là tiến hành hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Ngoài ra, việc đào tạo tại chỗ ở Việt Nam được quy định tại Hợp đồng phải được thực hiện tại một cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam.

Căn cứ vào 03 điều kiện trên và từ thực tế việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, giám sát lắp ráp/lắp đặt, hướng dẫn vận hành, chạy thử, đào tạo tại chỗ trong khuôn khổ Hợp đồng đã tạo nên một cơ sở thường trú của Công ty GPS tại Việt Nam.

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến Cục Thuế về việc Công ty GPS có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập tại Việt Nam. Đề nghị Cục thuế hướng dẫn công ty GPS thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO