Việt Nam và Singapore.

H Hiệp định đánh thuế Việt Nam-Singapore