Quy định về tiền thuê đất đối với diện tích Kho chứa hàng P10

15/03/2018 631 lượt xem    

Số: 2398/TCT-CS
V/v tiền thuê đất đối với diện tích Kho chứa hàng P10

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ

Về việc xử lý kiến nghị miễn truy thu tiền thuê đất đối với diện tích đất sử dụng vào mục đích chứa hàng dự trữ quốc gia (P10) giai đoạn 1998-2005 của:

+ Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ nêu tại Công văn số 665/PLXTNB-QĐ ngày 26/9/2014

+Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nêu tại Công văn số 1755/PLX-TCKT ngày 27/12/2014,

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại điểm 1.1, điểm 1.2 mục I phần I Thông tư số 70 TC/TCT ngày 7/10/1997 của Bộ Tài chính; hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất theo Nghị định số 85/CP ngày 17/12/1996 của Chính phủ; quy định việc thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức trong nước; được nhà nước giao đất, cho thuê đất quy định:

 • “Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, xã hội; \
 • Doanh nghiệp quốc phòng, an ninh;
 • Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, tổ chức kinh doanh khác

Đang sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh không phải là:

 • Sản xuất nông nghiệp,
 • Lâm nghiệp,
 • Nuôi trồng thủy sản
 • Làm muối

Đều phải nộp tiền thuê đất theo hướng dẫn tại Thông tư này”;

“Cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân được giao đất để:

 • Xây dựng trụ sở làm việc,
 • Sử dụng cho quốc phòng, an ninh; hoặc
 • Xây dựng các công trình thuộc các ngành
 • Các lĩnh vực sự nghiệp kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật, ngoại giao mà sử dụng 1 phần diện tích đất được giao vào mục đích sản xuất kinh doanh

Thì phải kê khai đăng ký nộp tiền thuê đất đối với phần diện tích đó”.

– Tổng cục Thuế đã có công văn số 2780 TCT/NV7 ngày 13/8/1998; hướng dẫn không thu tiền thuê đất đối với phần diện tích kho của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam được nhà nước chỉ định sử dụng chuyên dùng cho mục đích chứa xăng dầu dự trữ quốc gia.

– Tại cuộc họp ngày 17/10/2014 của Tổng cục Thuế với các đơn vị liên quan gồm:

 • Vụ Pháp chế – Bộ Tài chính, Cục QLCS,
 • Tổng cục Dự trữ nhà nước,
 • Tập đoàn xăng dầu Việt Nam,
 • Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ,
 • Cục Thuế tỉnh Cần Thơ

Đã thống nhất đề nghị không thu tiền đối với diện tích đất sử dụng vào mục đích chứa hàng dự trữ quốc gia (P10) của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ giai đoạn từ năm 1998-2005 do đơn vị phải thực hiện nhiệm vụ chứa hàng P10 nhưng trong định mức chi phí bảo quản xăng dầu P10 lại không có chi phí về tiền thuê đất.

– Theo công văn số 1755/PLX-TCKT ngày 27/12/2014 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thì thực hiện chủ trương cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam và các Công ty Xăng dầu trực thuộc đã thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp từ ngày 1/1/2010. Do đó, toàn bộ kết quả kinh doanh của Tổng công ty và các Công ty trực thuộc trong giai đoạn 1996-2005 đã được quyết toán trong phần vốn nhà nước đầu tư tại Tập đoàn.

Căn cứ quy định và tình hình thực tế, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Cần Thơ thực hiện rà soát, xác định số tiền thuê đất phải nộp tương ứng với diện tích đất làm kho chứa hàng dự trữ quốc gia (P10) của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ giai đoạn từ năm 1998-2005 theo hướng dẫn tại công văn số 2780 TCT/NV7 ngày 13/8/1998, nếu Công ty đã nộp vào NSNN thì được xử lý theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO