Quy định về thuế GTGT và quản lý thuế hoạt động xây dựng

01/03/2018 670 lượt xem    

Công văn Số: 1300/TCT-KK
V/v chính sách thuế GTGT

 

Kính gửi:

– Công ty cổ phần kỹ thuật đóng tàu Việt Nam
– Cục Thuế thành phố Hà Nội

 

Trả lời

+ Công văn số 179/CV/VISEC-KD ngày 28/12/2015 của Công ty cổ phn kỹ thuật đóng tàu Việt Nam

(Địa chỉ: Tầng 4 số 12 ngõ 115 phố Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội)

+ Công văn số 3118/CT-HTr ngày 20/01/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội

Về việc giải đáp chính sách thuế, TCT có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 21 và Khoản 38 Điều 1 Luật Xây dựng năm 2014:

 21. Hoạt động xây dựng gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dng, giám sát xây dựng, quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng và hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình.”;

 38. Thi công xây dựng công trình gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới; sửa chữa; cải tạo; di dời; tu bổ; phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành; bảo trì công trình xây dựng.”.

Theo hướng dẫn tại các Thông tư của Bộ Tài chính về quản lý thuế:

Tại Điểm e Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính:

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ:

 e) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho Chi cục Thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai đó”.

Tại Điểm đ Khoản 1 và Điểm c Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013:

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

 đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại Điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyn nhượng bất động sản ngoại tỉnh..

Tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về

Hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cp tnh khác nơi người nthuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh)  thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng; lắp đặt; bán hàng vãng lai; chuyn nhượng bt động sản ngoại tỉnh..

Căn cứ các quy định trên:

Trường hợp Công ty cổ phần kỹ thuật đóng tàu Việt Nam (trụ sở chính tại Hà Nội, không có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại các địa phương khác) có hợp đồng cho Công ty Samsung C&T Corporation (nhà thầu nước ngoài có văn phòng điều hành tại tỉnh Hà Tĩnh) về:

Việc cho Công ty Samsung C&T Corporation thuê sà lan kèm theo 01 công nhân vận hành sà lan để sử dụng tại dự án mà bên thuê là nhà thầu đang thực hiện tại tỉnh Hà Tĩnh, chi phí thuê được tính theo mức cố định hàng tháng trong thời gian thuê, không thỏa thuận nghĩa vụ và trách nhiệm liên quan đến sản phẩm hoàn thành từ việc sử dụng sà lan tại tỉnh Hà Tĩnhthì doanh thu thu được từ hp đồng thuê sà lan này là doanh thu từ dịch vụ cho thuê tài sản, không phải là doanh thu từ hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.

TCT thông báo để Công ty cổ phần kỹ thuật đóng tàu Việt Nam, Cục Thuế TP. Hà Nội được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO