Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

31/01/2018 742 lượt xem    

Điều chỉnh đơn giá thuê đất trong thời gian đang ổn định đơn giá thuê đất cần phải tuân theo những Nghị định gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1869/TCT-CS, ngày 05 tháng 05 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

– Tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“2. Dự án thuê đất, thuê mặt nước trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành và đang trong thời gian ổn định đơn giá thuê đất thì tiếp tục ổn định đơn giá thuê đất đến hết thời gian ổn định. Trường hợp đơn giá thuê đất của thời gian ổn định đơn giá mà cao hơn đơn giá quy định tại Nghị định này thì được điều chỉnh đơn giá theo Nghị định này kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.”

 

– Tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

 

“1. Dự án thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trước ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và đang trong thời gian ổn định đơn giá thuê đất nhưng đơn giá thuê đất đang nộp cao hơn đơn giá thuê đất quy định tại Nghị định này thì được thực hiện điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP nếu người thuê đất có đề nghị bằng văn bản.

 

Cơ quan thuế chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan để xác định lại đơn giá thuê đất đối với trường hợp nêu trên; thời điểm xác định lại và bắt đầu ổn định đơn giá thuê đất được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.”

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 1280/CT-QLĐ ngày 26/02/2016 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về chính sách thu tiền thuê đất. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh được biết:

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp dự án được Nhà nước cho thuê đất hàng năm trước ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và đang trong thời gian ổn định đơn giá thuê đất nhưng đơn giá thuê đất đang nộp cao hơn đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số46/2014/NĐ-CP và người sử dụng đất phải có văn bản đề nghị điều chỉnh đơn giá thuê đất trong thời gian đang ổn định đơn giá thuê đất thì được điều chỉnh đơn giá thuê theo đơn giá quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP với chu kỳ ổn định mới bắt đầu từ 1/1/2015.

 

Trường hợp người sử dụng đất có văn bản đề nghị điều chỉnh đơn giá thuê khi đã hết thời gian ổn định đơn giá thuê đất theo đơn giá quy định trước ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì thực hiện điều chỉnh đơn giá theo Nghị định 46/2014/NĐ-CP cho thời gian ổn định mới, không điều chỉnh lại đơn giá của thời kỳ ổn định đã qua.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO