Quy định về phạt chậm nộp tiền thuê đất

12/03/2018 770 lượt xem    

Công văn số 2153/TCT-CS

Trường hợp đơn vị không được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Thông tư số 16/2013/TT-BTC nhưng thuộc đối tượng được xét giảm tiền thuê đất năm 2013, 2014 theo Quyết định số 1851/QĐ-TTg và trường hợp nộp hồ sơ xin giảm tiền thuê đất theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính thì thực hiện thu tiền thuê đất và tiền chậm nộp ra sao? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về phạt chậm nộp tiền thuê đất theo hướng dẫn tại Công văn số 2153/TCT-CS ngày 02 tháng 06 năm 2015cụ thể như sau:

– Tại khoản 32 Điều 1 Luật sửa đổi; bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 quy định:

“32. Điều 106 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 106. Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế

  1. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức lũy tiến 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp không quá chín mươi ngày; 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp vượt quá thời hạn chín mươi ngày”

– Tại khoản 3 Điều 24 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ

Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“3. Trường hợp nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm; tiền thuê nộp mỗi năm 2 kỳ: Kỳ thứ nhất nộp tối thiểu 50% trước ngày 31 tháng 5; kỳ thứ hai trước ngày 31 tháng 10 hàng năm”

– Tại điểm b2, khoản 3 Điều 18 Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ.

“b.2) Trường hợp nộp tiền thuê đất hàng năm thì kể từ năm thuê đất thứ hai; cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền thuê đất cho người thuê đất, thuê mặt nước như sau:

– Chậm nhất là ngày 30 tháng 4 đối với thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước của kỳ nộp thứ nhất trong năm; Thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày 31 tháng 5

– Chậm nhất là ngày 30 tháng 9 đối với thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước của kỳ nộp thứ hai trong năm; Thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày 31 tháng 10”.

Trả lời Công văn số 1897/CT-KTTĐ ngày 24/2/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về

Phạt chậm nộp tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1897/CT-KTTĐ ngày 24/2/2015, cụ thể:

Đối với các trường hợp đơn vị không được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Thông tư số 16/2013/TT-BTC nhưng thuộc đối tượng được xét giảm tiền thuê đất năm 2013, 2014 theo Quyết định số 1851/QĐ-TTg và trường hợp nộp hồ sơ xin giảm tiền thuê đất theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính thì thực hiện thu tiền thuê đất và tiền chậm nộp theo nguyên tắc tại công văn số 2128/TCT-CS ngày 18/6/2012 của Tổng cục Thuế và điểm 5 Công văn số 17969/BTC-QLCS ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, , thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO