Quy định về giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

05/03/2018 748 lượt xem    

Công văn Số: 1341/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 674/CT-KTNB ngày 20/01/2015 của Cục Thuế TP HCM đề nghị hướng dẫn về:

Chính sách thuế GTGT, TCT có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 6 Mục II Phần A TT số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC hướng dẫn:

Thuế GTGT quy định đối tượng không chịu thuế:

“…

6. Chuyển quyền sử dụng đất.”

Căn cứ Điểm 1.8 Mục I Phần B TT số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC hướng dẫn:

Thuế GTGT quy định giá tính thuế:

“1.8. Đối với hoạt động kinh doanh BĐS, giá tính thuế là:

Giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất (hoặc giá thuê đất) thực tế tại thời điểm chuyển nhượng.

Trường hợp giá đất tại thời điểm chuyển nhượng do người nộp thuế kê khai không đủ căn cứ để xác định giá tính thuế hợp lý theo quy định của pháp luật thì:

Tính trừ theo giá đất (hoặc giá thuê đất) do UBND các tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm chuyển nhượng BĐS. Giá đất tính trừ để xác định giá tính thuế tối đa không vượt quá số tiền đất thu của khách hàng.”

Căn cứ công văn số 10383/BTC-TCT ngày 22/7/2009 của BTC hướng dẫn:

Giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS từ ngày 01/1/2009:

“1. Từ ngày 01/01/2009, đối với hoạt động kinh doanh BĐS, giá tính thuế GTGT là:

Giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất thực tế do người nộp thuế (cơ sở kinh doanh BĐS) tự khai tại thời điểm chuyển nhượng.

Giá đất thực tế do cơ sở kinh doanh bất động sản tự khai tại thời điểm chuyển nhượng theo Hợp đồng chuyển nhượng BĐS.

Cơ sở kinh doanh BĐS tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc kê khai giá đất được trừ trong giá tính thuế GTGT.”

Căn cứ các quy định trên và theo trình bày tại công văn của Cục Thuế TP. HCM, trường hợp Công ty TNHH Thủy Hải Sản Sài Gòn có ngành nghề kinh doanh:

+ Chính là xuất khẩu thủy sản

+ Không có chức năng làm hạ tầng

+ Không tổ chức xây dựng nhà, xưởng hoặc bất cứ một công trình nào trên đất để bán

Nhưng có phát sinh hoạt động chuyển nhượng mua đi bán lại nền đất ở nguyên trạng đã có cơ sở hạ tầng.

Trong năm 2011, Công ty đã thực hiện chuyển nhượng lại một số lô đất ở nguyên trạng thì:

Hoạt động chuyển nhượng mua đi bán lại nên đất ở nguyên trạng của Công ty TNHH Thủy Hải Sản Sài Gòn là:

Chuyển nhượng BĐS thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, giá tính thuế thực hiện theo hướng dẫn tại:

Điểm 1.8 Mục I Phần B TT số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và công văn số 10383/BTC-TCT ngày 22/7/2009 của BTC.

Theo đó, giá tính thuế GTGT là:

Giá chuyển nhượng BĐS trừ (-) giá đất thực tế tại thời điểm chuyển nhượng.

Đề nghị Cục Thuế TP. HCM căn cứ tình hình thực tế và các tài liệu liên quan đến việc kê khai thuế GTGT của Công ty.

Nếu giá đất Công ty kê khai xác định theo hợp đồng mua bán với khách hàng phù hợp với giá thực tế thị trường tại thời điểm chuyển nhượng thì:

Giá đất được trừ để tính thuế GTGT theo giá thực tế. Giá đất tính trừ để xác định giá tính thuế tối đa không vượt quá số tiền đất thu của khách hàng.

TCT trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO