Quy định về chính sách ưu đãi đầu tư về miễn tiền thuê đất

08/03/2018 521 lượt xem    

Các sản phẩm đầu ra của dự án nhà máy lọc hóa dầu của Công ty cổ phần lọc hóa dầu Nam Việt là xăng, dầu KO, dầu DO, dầu FO, dung môi hóa dầu, khí đốtthuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư hay không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về chính sách ưu đãi đầu tư về miễn tiền thuê đất theo hướng dẫn tại Công văn số 639/TCT-CS ngày 13 tháng 02 năm 2015, cụ thể như sau:

– Tại Điểm 7, Mục I, Phần B, Phụ lục A danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định:

“7. Phát triển công nghiệp hóa dầu.”

– Tại Điểm 55, Phụ lục II danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định:

“55. Các khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ”.

Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 539/BKHĐT-QLKKT ngày 29/1/2015 thì“Theo quy định tại điểm 7, Mục I, Phần B, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư năm 2005 thì phát triển công nghiệp hóa dầu là lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Việc xác định dự án thuộc lĩnh vực này được căn cứ vào sản phẩm đầu ra của dự án. Căn cứ báo cáo của Cục Thuế thành phố Cần Thơ tại văn bản số 198/CT-QLĐ ngày 11/8/2014, thì các sản phẩm đầu ra của dự án là xăng, dầu KO, dầu DO, dầu FO, dung môi hóa dầu, khí đốt là sản phẩm lọc dầu không phải sản phẩm hóa dầu nên không thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP.”

Trả lời công văn số 198/CT-QLĐ ngày 11/9/2014 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về chính sách ưu đãi đầu tư về miễn tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên và ý kiến tham gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 539/BKHĐT-QLKKT thì các sản phẩm đầu ra của dự án nhà máy lọc hóa dầu của Công ty cổ phần lọc hóa dầu Nam Việt là xăng, dầu KO, dầu DO, dầu FO, dung môi hóa dầu, khí đốt là sản phẩm lọc dầu không phải sản phẩm hóa dầu nên không thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP mà chỉ thỏa mãn điều kiện đầu tư vào địa bàn ưu đãi đầu tư. Theo đó, đề nghị Cục Thuế thành phố Cần Thơ căn cứ vào hồ sơ cụ thể của đơn vị để xem xét giải quyết theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO