Quy định về chính sách hoàn thuế GTGT

29/03/2018 713 lượt xem    

Công văn Số: 4042/TCT-CS

V/v: chính sách hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình PhướcTổng cục Thuế nhận được công văn số 1465/CT-TH-NV&DT ngày 21/8/2015 và công văn số 540/CT-TH-NV&DT ngày 09/4/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về vấn đề này, sau khi ly ý kiến các đơn vị: Tổng cục Hải quan, Vụ Chính sách thuế – BTC, Vụ Pháp chế – BTC và báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Về hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT trước; kiểm tra sau của Chi nhánh Bến xe thị xã Phước Long – Công ty TNHH Vận tải Thành Công (Chi nhánh)

– Tại Khoản 6, điểm b Khoản 7 Điều 5 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC; quy định các trường hợp không phải kê khai nộp thuế:

“6. Tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn hoặc giữa các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì không phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh có tài sản cố định điều chuyển phải có Quyết định hoặc Lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.

Trường hợp tài sản cố định khi điều chuyển:– Đã thực hiện đánh giá lại giá trị tài sản hoặc; – Điều chuyển cho cơ sở sản xuất kinh doanh HHDV không chịu thuế GTGT thì phải lập hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.7.Các trường hợp khác:Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

……

b) Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập; hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.( Trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 6 Điều này).”

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Phước hướng dẫn:

  • Công ty TNHH Vận Tải Thành Công
  • Chi nhánh Bến xe thị xã Phước Long – Công ty TNHH Vận tải Thành Công (Chi nhánh)

Thực hiện đúng hướng dẫn nêu trên.

2.Hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa XK qua biên giới đất liền của CT TNHH Thịnh Phát.

– Tại Điều 16 TT 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 BTC; quy định điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào HHDV XK:

Điều 16. Điều kiện khấu trừ; hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:    Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các trường hợp hướng dẫn Điều 17 Thông tư này) để được khấu trừ thuế hoàn thuế      GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục nêu tại khoản 2 Điều 9 và khoản 1 Điều 15 Thông tư này. Cụ thể như sau:

  1. Hợp đồng bán HH, gia công HH; cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu  hợp đồng ủy thác xuất khẩu và biên bản thanh  hợp đồng ủy thác xuất khẩu (trường hợp đã kết thúc hợp đồng) hoặc biên bản đối chiếu công nợ định kỳ giữa bên ủy thác xuất khẩu và bên nhận ủy thác xuất khẩu có ghi rõ: 

Số lượng, chủng loại sản phẩm, giá trị hàng ủy thác đã xuất khẩu; số, ngày hợp đồng xuất khẩu của bên nhận ủy thác xuất khẩu ký với nước ngoài; số, ngày, số tiền ghi trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng với nước ngoài của bên nhận ủy thác XK; số, ngày, số tiền ghi trên chứng từ thanh toán của bên nhận ủy thác XK thanh toán cho bên ủy thác XK; số, ngày tờ khai hải quan hàng hóa XK của bên nhận ủy thác XK.

  1. Tờ khai hải quan đối với hàng hóa XK đã m xong thủ tục hải quan theo hướng dẫn của BTC về thủ tục hải quankiểm tra, giám sát hải quan; thuế XNK và quản lý thuế đối với hàng hóa XNK.
…..
  1. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng

a) Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài khoản của bên nhập nước ngoài cho bên nhận ủy thác và bên nhận ủy thác phải thanh toán tiền hàng khẩu sang tài khoản mang tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng. 

Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo Có của ngân hàng bênxuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu. Trường hợp thanh toán chậm trả, phải có thỏa thuận ghi trong hợp đồng xuất khẩu, đến thời hạn thanh toán cơ sở kinh doanh phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Trường hợp ủy thác xuất khẩu thì phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng của phía xuất khẩu qua ngân hàng cho bên ủy thác.

…..
  1. Hóa đơn GTGT bán HHDV hoặc hóa đơn XK hoặc hóa đơn đối với tiền gia công của hàng hóa gia công”.

– Tại điểm 2 công văn 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 của BTC; hướng dẫn công tác giám sát quản lý hải quan:

“2. Công tác giám sát quản lý hải quan:

2.1. V thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu:

Thực hiện nghiêm, chặt chẽ đúng các quy định, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu, đảm bảo tính đầy đủ, tính thống nhất của các chỉ tiêu trên tờ khai hải quan và hồ sơ hải quan theo quy định của pháp luật.

“ Kiểm tra thực tế (100%) đối với hàng hóa xuất khẩu tại mục 1 văn bản này. Cán bộ kiểm hóa ghi cụ thể, đầy đủ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa và phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩucụ thể:

……

“2.2. Về thủ tục đối với đồng Việt Nam, đồng tiền của nước láng giềng và ngoại tệ tự do chuyển đổi là tiền mặt được khách nhập cảnh mang theo để (nộp vào tài khoản vãng lai của người nước ngoài mở tại Ngân hàng thương mại Việt Nam) dùng để thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới:…..

  • Đồng Việt Nam
  • Đồng tiền nước láng giềng
  • Ngoại tệ tự do chuyển đổi

Là tiền mặt mà người nhập cảnh mang theo để thanh toán tiền hàng xuất khẩu chỉ được mang qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu quốc gia sau khi có xác nhận đến làm thủ tục nhập cảnh của Bộ đội Biên phòng theo quy định của pháp luật.

– Đối với các trường hợp khách nhập cảnh mang tiền vượt mức quy định của Ngân hàng Nhà nước phải thực hiện kê khai trên tờ khai xuất nhập cảnh theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 3195/QĐ-BCA/A61 ngày 10/8/2010 của Bộ Công an, ngoài việc thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1333/TCHQ-GSQL ngày 30/3/2011 của Tổng cục Hải quan, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

+ Yêu cầu người nhập cảnh kê khai rõ số tiền đó  tiền thanh toán cho hợp đồng mua bán hàng hóa và tờ khai xuất khẩu hàng hóa nào. Người nhập cảnh phải xuất trình hợp đồng mua bán hàng hóa, tờ khai xuất khẩu để cán bộ Hải quan kiểm tra, đối chiếu. Trường hợp người nhập cảnh không phải  đại diện hợp pháp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài đã ký hợp đồng mua bán hàng hóa với tổ chức, cá nhân Việt Nam thì phải có giấy ủy quyền của tổ chức, cá nhân nước ngoài đã ký hợp đồng mua bán nêu trên.

+ Yêu cầu người nhập cảnh phải kê khai vào bảng kê chi tiết; cụ thểloại tiền (mệnh giá), số lượng, trị giá,…; công chức Hải quan thực hiện kiểm đếm và xác nhận trên bảng kê (ký tên, đóng dấu công chức)Tổng cục Thuế nhận được:+ Công văn số 1465/CT-TH-NV&DT ngày 21/8/2015 + Công văn số 540/CT-TH-NV&DT ngày 09/4/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước Về chính sách hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, sau khi lấy ý kiến các đơn vị: Tổng cục Hải quan; Vụ Chính sách thuế – BTC; Vụ Pháp chế – BTC và báo cáo Bộ Tài chính; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại công văn số 540/CT-TH-NV&DT ngày 09/4/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước không nêu rõ:Hàng hóa xuất khẩu của Công ty TNHH Thịnh Phát BP (Công ty Thịnh Phát) xuất khẩu sang Campuchia đã được cơ quan hải quan kiểm tra thực tế (100%) hay chưa? Nếu trường hợp hàng hóa xuất khẩu của Công ty Thịnh Phát chưa được kiểm tra thực tế (100%) và khách hàng Campuchia của Công ty Thịnh Phát mang tiền mặt qua biên giới để thanh toán tiền hàng chỉ có xác nhận của Đồn Biên phòng Tà Vát mà không làm thủ tục xác nhận nguồn tiền với cơ quan hải quan theo quy định tại công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính thì chưa đủ cơ sở để thực hiện hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa phục vụ xuất khẩu qua biên giới đất liền của Công ty.

Ngày 28/9/2015, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3979/TCT-TTr gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực hoàn thuế và lĩnh vực kinh doanh nhà ở xã hội (bản photo kèm theo), tại điểm 2 công văn có đề nghị các Cục Thuế triển khai công tác kiểm tra, thanh tra hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu qua đường biên giới đất liền; tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra hoàn thuế đầy đủ chỉ tiêu, đúng thời gian quy định gửi về Tổng cục Thuế (điểm 3).

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Phước thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 3979/TCT-TTrnêu trên.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO