Miễn giảm tiền thuê đất đối với trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất thuê

28/02/2018 698 lượt xem    

Công văn Số: 5787/TCT-CS
V/v: Chính sách thu tiền thuê đất

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình

Trả lời công văn số 3301/CT-THNVDT ngày 24/10/2016 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình về:

Chính sách miễn giảm tiền thuê đất đối với trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất thuê. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 và Điểm b Khoản 2; Điều 118 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội nước CHXHCNVN quy định:

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này:

– Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

– Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để:

Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;…

Các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất bao gồm:

Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất; tiền thuê đất quy định tại Điều 110 của Luật này:

– Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc:

+ Lĩnh vực ưu đãi đầu tư

+ Địa bàn ưu đãi đầu tư

Theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại;

– Sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo; hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; đất ở cho người phải di dời khi Nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người;

– Sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số;

– Sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công lập;

– Đất xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay; đất xây dựng cơ sở, công trình cung cấp dịch vụ hàng không;

– Sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối đối với hợp tác xã nông nghiệp;

– Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

Tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 3 và bổ sung Khoản 9, Khoản 10, Khoản 11 vào Điều 18 như sau:

Không áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê.

Trả lời công văn số 3301/CT-THNVDT ngày 24/10/2016 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình về chính sách miễn giảm tiền thuê đất đối với trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất thuê, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Bình Minh trúng đấu giá quyền sử dụng đất thuê theo Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình để sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại dịch vụ hậu cần nghề cá tại Khu 9, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình thì không áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thái Bình nghiên cứu các quy định trên để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO