Quy định hoàn tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

27/12/2018 532 lượt xem    

Công văn số 2044/TCT-CS

V/v vướng mắc hoàn tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 1480/CV-CT ngày 24/3/2014 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Về việc vướng mắc hoàn tiền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tại:

– Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ:

Về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở;

– Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ:

Về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở quy định:

“2. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 2 Quyết định số 118/TTg:

“c) Đối tượng thuộc diện được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo Quyết định này nếu mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì được hỗ trợ toàn bộ tiền sử dụng đất đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều hộ ở.

Trường hợp mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là nhà ở một tầng hoặc nhà ở nhiều tầng có một hộ thì được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ tiền sử dụng đất theo các mức cụ thể như sau:

– Bà mẹ Việt Nam Anh hùng;

– Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động;

– Thương binh, người hưởng chính sách như:

+ Thương binh;

+ Thương binh loại B;

+ Bệnh binh;

Có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên;

– Thân nhân của liệt sĩ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng được hỗ trợ toàn bộ tiền sử dụng đất.

– Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 61% đến 80% được hỗ trợ 90% tiền sử dụng đất.

– Thương binh; người hưởng chính sách như thương binh; thương binh loại B; bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 41% đến 60% được hỗ trợ 80% tiền sử dụng đất.

– Thân nhân của liệt sĩ quy định tại khoản 1 Điều 14 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% đến 40%;

– Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”, người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất.

– Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt tù đày;

– Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng Huân chương Kháng chiến hạng I hoặc Huân chương Chiến thắng hạng I được hỗ trợ 65% tiền sử dụng đất.

Các mức hỗ trợ nêu trên được tính trong định mức đất ở do Ủy ban nhân dân tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương quy định và tính trên số tiền sử dụng đất mà người được hỗ trợ phải nộp”.”

– Tại điểm 6.1, Mục I, Phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính:

Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu NSNN qua Kho bạc Nhà nước quy định:

“6. Hoàn trả các khoản thu NSNN:

6.1. Các trường hợp được hoàn trả:

Việc hoàn trả các khoản thu NSNN được thực hiện trong các trường hợp: thu không đúng chính sách, chế độ; cơ chế, chính sách thu có thay đổi; người nộp thuế được miễn, giảm, hoàn thuế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các khoản hoàn trả theo quy định của pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; người nộp thuế có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp đối với từng loại thuế.”

– Tại Khoản 1, Điều 33, Chương III Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính:

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

“Điều 33. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

1. Tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa khi:

a) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 (mười) năm tính từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Đối với loại thuế phải quyết toán thuế thì người nộp thuế chỉ được xác định số thuế nộp thừa khi có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuế.

b) Người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế bảo vệ môi trường; thuế thu nhập cá nhân (trừ trường hợp nêu tại điểm a khoản này).”

Căn cứ các quy định trên:

Trường hợp hộ gia đình Ông Bà Trần Quang Sản – Đoàn Thị Huệ đã nộp đầy đủ tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, nay được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giảm tiền sử dụng đất theo chính sách người có công với cách mạng và Ông Bà Trần Quang Sản – Đoàn Thị Huệ đã nộp đủ hồ sơ bổ sung về việc giảm tiền sử dụng đất tới cơ quan Thuế thì Ông Bà Trần Quang Sản – Đoàn Thị Huệ được hoàn trả lại số tiền sử dụng đất được giảm theo quy định tại Khoản 1, Điều 33, Chương III Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Quy trình và thủ tục hoàn trả, việc hạch toán hoàn trả khoản thu ngân sách nêu trên thực hiện theo quy định tại:

– Khoản 2, Điều 59 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính;

– Điểm 6.1, điểm 6.2, điểm 6.3, Mục I, Phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO