Nguyên nhân dẫn đến điều chỉnh số tiền chậm nộp do doanh nghiệp kê khai sai tờ khai thuế GTGT

16/01/2019 847 lượt xem    

Công văn số 2154/TCT-KK

V/v điều chỉnh tiền chậm nộp

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được:

– Công văn số 6669/CT-TTHT ngày 12/2/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội

về việc điều chỉnh tiền chậm nộp của Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Vạn Xuân; do kê khai sai tờ khai thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ Khoản 5 Điều 10 TT156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của BTC hướng dẫn về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

– Căn cứ Điều 34 TT156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của BTC hướng dẫn về việc tính tiền chậm nộp đối với việc chậm nộp tiền thuế;

Ngày 12/12/2016, Tổng cục Thuế đã có:

Công văn số 5733/TCT-KK trả lời Cục Thuế TP. Hà Nội

Về việc điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế phải nộp.

Qua báo cáo của Cục Thuế TP. Hà Nội tại công văn số 6669/CT-TTHT ngày 12/2/2018, Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Vạn Xuân ngày 21/10/2014 nộp hồ sơ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 9/2014 cho cơ quan thuế.

Sau đó ngày 31/1/2015, Công ty phát hiện sai sót (số thuế tại chỉ tiêu [22] “Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang” trên tờ khai thuế tháng 9/2014 thấp hơn số thuế tại chỉ tiêu [43] “Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau”), nên thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT làm tăng số thuế GTGT được khấu trừ và được Cổng thông tin điện tử ngành thuế chấp nhận hồ sơ khai thuế bổ sung đó.

Tuy nhiên, do tờ khai thuế bổ sung gửi đến cơ quan thuế bị sai lỗi số học; nên số thuế GTGT khấu trừ khai bổ sung tăng đến ngày 16/8/2016 mới được hạch toán vào hệ thống ứng dụng quản lý thuế, dẫn đến người nộp thuế phát sinh số thuế phải nộp và hệ thống ứng dụng quản lý thuế tự động tính tiền chậm nộp thì Cục Thuế thực hiện điều chỉnh lại số tiền chậm nộp cho người nộp thuế.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP. Hà Nội rà soát lại nghĩa vụ của Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Vạn Xuân để hướng dẫn Công ty thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Hà Nội được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO