Nghĩa vụ tài chính về đất góp vốn liên doanh của Công ty cổ phần Hàng không Jetstar Pacific Airlines

02/03/2018 676 lượt xem    

Công văn Số: 193/TCT-CS
V/v nghĩa vụ tài chính của Cty CP Hàng không Jetstar P.A.

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời Công văn số 9622/CT-KTTĐ ngày 23/10/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về:

Nghĩa vụ tài chính về đất góp vốn liên doanh của Công ty cổ phần Hàng không Jetstar Pacific Airlines. Về vấn đề này, sau khi được sự đồng ý của BTC, TCT có ý kiến như sau:

– Tại Điểm 4.1, Phần II Thông tư số 70 TC/QLCS ngày 7/10/1997 của BTC hướng dẫn việc:

+ Nộp tiền thuê đất

+ Góp vốn liên doanh

bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức trong nước quy định: “4.1. Căn cứ vào quyết định cho phép sử dụng giá trị quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và theo đề nghị của các bên liên doanh, Hội đồng giao nhận nợ do Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc TW chủ trì kết hợp với:

+ Sở Địa chính

+ Cục thuế

+ Cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp Nhà nước)

+ Ngành chủ quản

để kiểm tra; xem xét xác định tổng số tiền thuê đất góp vốn liên doanh trong suốt thời hạn liên doanh.

Bên có đất góp vốn liên doanh phải:

+ Ký hợp đồng nhận nợ với Sở Tài chính.(Theo mẫu số 2 đính kèm Thông tư này)

+ Có kế hoạch hoàn trả tiền thuê đất ở các năm sau.

Tổ chức không phải nộp tiền sử dụng vốn đối với phần vốn góp liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất.”

– Tại Điểm 2.1, Khoản 2 và Khoản 3, Mục II, Phần II TT số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của BTC hướng dẫn nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các:

+ Tổ chức

+ Hộ gia đình

+ Cá nhân

trong nước quy định: 2- Đối với tổ chức được nhà nước cho thuê đất:

2.1- Doanh nghiệp nhà nước được:

+ Nhà nước cho thuê đất

+ Sử dụng giá trị quyền sử dụng đất (tiền thuê đất) góp vốn liên doanh với nước ngoài,

thì số tiền thuê đất góp vốn liên doanh là:

+ Phần vốn của Nhà nước đầu tư cho doanh nghiệp (Bên Việt Nam) 

+ Doanh nghiệp phải nộp tiền thu về sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

 Thời Điểm tính; nộp tiền thu về sử dụng vốn ngân sách nhà nước được tính từ thời Điểm sử dụng tiền thuê đất góp vốn liên doanh.

Trường hợp đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê đất, khi được Nhà nước cho phép dùng giá trị quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh trong thời hạn đã trả tiền thuê đất, thì không phải nộp tiền thu về sử dụng vốn ngân sách nhà nước đối với giá trị quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh.

3- Các doanh nghiệp nhà nước trước đây được phép dùng giá trị quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh với tổ chức, cá nhân nước ngoài, thì nay giá trị quyền sử dụng đất (tiền thuê đất) tính trong cả thời hạn góp vốn liên doanh được chuyển thành vốn của ngân sách Nhà nước đầu tư cho doanh nghiệp và nộp tiền thu về sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Thời Điểm tính và nộp tiền thu về sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo qui định tại Khoản 2.1, Mục này.”

Tại Khoản 2 và Khoản 3, Mục III, Phần II Thông tư số 35/2001/TT-BTC quy định: “2- Căn cứ Biên bản xác định vốn ngân sách nhà nước bằng giá trị quyền sử dụng đất (tiền thuê đất) góp vốn liên doanh, Sở Tài chính -Vật giá ghi tăng vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho doanh nghiệp bên có đất góp vốn liên doanh; Riêng đối với các doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ lập hoặc góp vốn thì Cục Tài chính doanh nghiệp ghi tăng vốn ngân sách nhà nước.

3- Đối với các trường hợp đã ký hợp đồng nhận nợ tiền thuê đất nếu không phát sinh việc Điều chỉnh giá thuê đất thì Sở Tài chính -Vật giá chủ trì phối hợp với Sở Địa chính và Cục Tài chính doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp Trung ương), căn cứ hợp đồng giao nhận nợ làm việc với doanh nghiệp bên Việt nam có đất góp vốn liên doanh chuyển thành vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho doanh nghiệp.”

Tại Khoản 3 và Khoản 4, Mục III, Phần II Thông tư số 35/2001/TT-BTC quy định: 3- Cục Tài chính doanh nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn xác nhận nguồn gốc tiền sử dụng đất đã nộp ngân sách nhà nước và tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giao vốn và quản lý vốn ngân sách nhà nước đối với giá trị quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh thuộc doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập.

4- Sở Tài chính- Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc TW có trách nhiệm:

– Là Chủ tịch Hội đồng xác định vốn NSNN bằng giá trị quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh, chủ trì phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, xem xét việc thoả thuận về giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn liên doanh của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, trên cơ sở đó xác định giá trị quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh.

– Kiểm tra và có xác nhận về nguồn gốc tiền sử dụng đất đã:

+ Nộp, nhận chuyển nhượng đất hợp pháp từ người khác 

+ Được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền đó không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước;

giao vốn và quản lý vốn ngân sách nhà nước đối với giá trị quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh thuộc doanh nghiệp địa phương. “

Tại Điểm 2, Mục I Thông tư 30/2002/TT-BTC ngày 27/3/2002 của BTC hướng dẫn tạm thời sử dụng Khoản tiền sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp quy định: “2. Từ ngày 01/01/2002 Nhà nước không thu vào ngân sách Khoản tiền sử dụng vốn Nhà nước có tại doanh nghiệp thuộc các đối tượng nêu tại Điểm 1, Mục I Thông tư này.

Doanh nghiệp được sử dụng Khoản tiền sử dụng vốn Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư tài sản nâng cao:

+ Năng lực sản xuất kinh doanh

+ Chất lượng sản phẩm
+ Hiệu quả và khả năng cạnh tranh

của doanh nghiệp nhà nước.”

Tại Khoản 5, Mục VI Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu:

+ Tiền thuê đất

+ Thuê mặt nước

quy định: “5- Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Thông tư này thay thế việc hướng dẫn thuê đất và nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước tại Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2001 của BTC hướng dẫn:

+ Nộp tiền thuê đất

+ Góp vốn liên doanh

bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước;”

Như vậy, Thông tư số 120/2005/TT-BTC (nêu trên) không có quy định Điều chỉnh nội dung hướng dẫn về góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất, xử lý trường hợp:

+ Đã nhận nợ

+ Đã hoàn trả

tiền thuê đất góp vốn liên doanh đã được quy định tại Phần II TT số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của BTC.

Vì vậy nếu trường hợp Công ty Hàng không cổ phần Jetstar Paciflc Airlines được UBND thành phố Hồ Chí Minh cho phép thuê 377 m2 đất tại số 112 đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, với thời hạn 15 năm để góp vốn thành lập doanh nghiệp liên doanh với Bên nước ngoài và tại Hợp đồng thuê đất số 616/HĐ-TĐ ngày 22/5/1998 ký kết với Sở Địa chính TP. HCM để xác định số tiền thuê đất cho thời gian thuê (15 năm) và phải ghi nhận nợ và hoàn trả vào ngân sách nhà nước là 58.812 USD.

 Trong quá trình sử dụng đất thuê để góp vốn liên doanh, Công ty:

+ Không thực hiện ghi nợ tiền thuê đất góp vốn liên doanh với ngân sách nhà nước

+ Chưa tính tiền thu sử dụng vốn ngân sách nhà nước

là chưa thực hiện đúng theo quy định nêu trên.

Ngày 24/4/2013 Công ty đã khai; nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thuê đất còn nợ 58.812 USD nêu trên là

Phù hợp với quy định của pháp luật.

Đề nghị Cục Thuế hướng dẫn Công ty liên hệ với cơ quan tài chính để được xác định số tiền thu sử dụng vốn phải nộp và xử lý theo chính sách quy định của pháp luật tại từng thời kỳ.

TCT thông báo để Cục Thuế được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO