nghĩa vụ tài chính

Quy định về chính sách thuế GTGT đối với các khoản thu được từ việc đổi hành trình bay, hủy chuyến bay
Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất