Mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ TẠI KM42+730 QUỐC LỘ 6

03/03/2018 767 lượt xem    

 Thông tư Số: 122/2015/TT-BTC

QUY ĐỊNH MỨC THU; CHẾ ĐỘ THU, NỘP; QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TRẠM THU PHÍ TẠI KM42+730 QUỐC LỘ 6

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH11 ngày 28/8/2001;

Căn cứ NĐ số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002; NĐ số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ NĐ số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định:

+ Chức năng

+ Nhiệm vụ

+ Quyền hạn

+ Cơ cấu tổ chức

của Bộ Tài chính;

 

Bộ Trưởng Bộ Tài chính đã tiếp nhận đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế. Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định:

+ Mức thu, chế độ thu, nộp

+ Quản lý và sử dụng

phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km42 + 730 Quốc lộ 6 như sau:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km42+730 Quốc lộ 6 thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ (sau đây gọi tắt là Thôntư số 159/2013/TT-BTC).

Điều 2. Biểu mức thu

Ban hành kèm theo Thông tư này Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km42+730 Quốc lộ 6 (mức thu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Điều 3. Chứng từ thu phí

Chứng từ thu phí sử dụng đường bộ sử dụng tại:

Trạm thu phí tại Km42+730 Quốc lộ 6 thực hiện theo:

Quy định tại Điều 9 Thông tư số 159/2013/TT-BTC.

Điều 4. Quản lý, sử dụng tiền phí thu được

1. Phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km42+730 Quốc lộ 6 được thu, nộp, qun lý và sử dụntheo quy định tại:

Điều 8 Thông tư số 159/2013/TT-BTC. Tng s tin thu phí hàng năm sau khi trừ các khoản thuế theo quy định được xác định là khon tiền hoàn vốn theo phương án tài chính của Hợp đng BOT Dự án xây dựng đường Hòa Lạc – Hòa Bình và cải tạo nâng cp Quc lộ 6, đoạn Xuân Mai – Hòa Bình.

2. Đơn vị được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km42+730 Quốc lộ 6 có trách nhiệm:

a) Tổ chức các điểm bán vé tại trạm thu phí thuận tiện cho người điu khin phương tiện giao thông, tránh ùn tắc giao thông, bán kịp thời đầy đủ các loại vé theo yêu cầu của người mua, không hạn chế thời gian bán vé tháng, vé quý;

b) Thực hiện đăng ký, kê khai, thu, nộp, sử dụng chứng từ thu, công khai chế độ thu phí sử dụng đường bộ theo quy định;

c) Báo cáo kết quả thu phí định kỳ tháng, quý, năm theo quy định của Tng cục Đườnbộ Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2015. Thời gian bt đầu thu phí theo mức phí tại Thông tư này kể từ khi có đủ điều kiện sau:

a) Được Bộ Giao thông vận tải cho phép nghiệm thu và đã thực hiện nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng đoạn tuyến Quc lộ 6, đoạn Xuân Mai – Hòa Bình.

b) Được Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định cho phép thu phí.

2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản , sử dụng, công khai chế độ thu phí sử dụng đường bộ tại trạm thu phí tại Km42+730 Quốc lộ 6 không quy định tại:

Thông tư này được thực hiện theo hướng dn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đ hoàn vn đầu tư xây dựng đường bộ;

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 ca Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các văn bản sửa đi, b sung (nếu có).

3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí, đơn vị được Bộ Giao thônvận tải giao nhiệm vụ tổ chức thu phí sử dụng đườnbộ trạm thu phí tại Km42+730 Quốc lộ 6 và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

4. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn b sung.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO