Mức phạt vi phạm hành chính về hóa đơn và quy định miễn, giảm tiền phạt

01/02/2018 704 lượt xem    

Vi phạm hành chính về hóa đơn có thể giảm, miễn tiền phạt? Xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1995/TCT-CS, ngày 11 tháng 05 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 về tình tiết giảm nhẹ.

Căn cứ quy định tại Điều 77 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 về giảm, miễn tiền phạt.

Tại điểm a khoản 4 Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định:

“… Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền”.

Tại điểm d khoản 1 và khoản 2 Điều 21 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 21. Xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng

  1. Tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với cơ quan thuế hóa đơn không tiếp tục sử dụng trong các trường hợp sau:

  1. d) Hóa đơn mất, cháy, hỏng theo hướng dẫn tại Điều 24 Thông tư này”.
  2. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm thông báo hết giá trị sử dụng của các hóa đơn sau:

– Hóa đơn không tiếp tục sử dụng do tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với cơ quan thuế thuộc các trường hợp nêu tại khoản 1 Điều này”.

Tại khoản 4a Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn hướng dẫn:

“4. Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn khi hóa đơn chưa đến thời gian lưu trữ, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.

Trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hóa đơn đã lập sai và đã xóa bỏ (người bán đã lập hóa đơn khác thay thế cho các hóa đơn đã lập sai và đã xóa bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo.

Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hóa đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hóa đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hóa đơn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người bán thuê thì xử phạt người bán theo quy định tại điểm này.”

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 13/CT-HCQTTVAC ngày 04/1/2016 và công văn số 1130/CT-HCQTTVAC ngày 3/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tiền Giang được biết:

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên thì không có căn cứ miễn nộp tiền phạt theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO