xử phạt

THUC-HIEN-ND-111-2020-ND-CP-VE-XU-LY-TIEN-THUE-NOP-THUA
tiền phạt chậm nộp
báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
chuyển quyền sở hữu
Hoa-don-hang-hoa-vay-muon-kiemtoancalico