vi phạm hành chính về hóa đơn

vi phạm
Phát hành hóa đơn
Hướng dẫn ghi nhận và sử dụng hóa đơn
Xử phạt thuế khi chưa thanh toán cho các hóa đơn giá trị gia tăng
Hoa-don-hang-hoa-vay-muon-kiemtoancalico