Miễn tiền thuê đất với đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công

02/02/2018 694 lượt xem    

Mục lục bài viết

Phải xử lí thế nào vè việc miễn tiền thuế đất đối với trường hợp chậm làm thủ tục của Báo Đầu tư, Báo Gia đình và Xã hội (tổ chức sự nghiệp công lập)? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về việc Miễn tiền thuê đất đối với đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công theo hướng dẫn tại Công văn số 2151/TCT-CS ngày 20 tháng 5 năm 2016, cụ thể như sau:

– Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

+ Tại Khoản 6 Điều 18 quy định:

“Người thuê đất, thuê mặt nước chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước sau khi làm các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định.”

+ Tại Điểm đ Khoản 1 Điều 19 quy định:

“1. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê trong các trường hợp sau:

đ) Đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công;.. ”

– Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

+ Tại Khoản 5 Điều 12 quy định:

“5. Người được Nhà nước cho thuê đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất sau khi làm các thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định. Trường hợp thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất nhưng người được Nhà nước cho thuê đất không làm thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất thì phải nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. Trường hợp chậm làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất thì Khoảng thời gian chậm làm thủ tục không được miễn, giảm tiền thuê đất.

Trường hợp khi nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền thuê đất đã hết thời gian được miễn, giảm theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP thì người được Nhà nước cho thuê đất không được xét miễn, giảm tiền thuê đất; nếu đang trong thời gian được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định thì chỉ được miễn, giảm tiền thuê đất cho thời gian ưu đãi còn lại tính từ thời Điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin miễn, giảm tiền thuê đất,”

+ Tại Khoản 1 Điều 14 quy định:

“Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.”

Trả lời Công văn số 7092/CT-QLĐ ngày 22/2/2016 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc miễn tiền thuê đất đối với đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công, sau khi báo cáo và được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định trên, nội dung kiến nghị của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại Công văn số 7092/CT-QLĐ ngày 22/2/2016 nêu trên liên quan đến việc miễn tiền thuê đất đối với trường hợp chậm làm thủ tục của Báo Đầu tư, Báo Gia đình và Xã hội (tổ chức sự nghiệp công lập) là vướng mắc chung trong quá trình triển khai, thực hiện chính sách theo quy định tại Luật đất đai năm 2013. Hiện nay, Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC trong đó có nội dung tháo gỡ vướng mắc đối với trường hợp này. Do đó, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội chờ hướng dẫn của Thông tư mới để xem xét, giải quyết cho đơn vị.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO