Miễn tiền thuê đất do ưu đãi đầu tư với dự án trồng cây cao su trên đất lâm nghiệp

11/02/2018 666 lượt xem    

Hoạt động trồng cây cao su trên đất lâm nghiệp cần đáp ứng được những tiêu chí gì để đảm bảo đủ điều kiện được miễn tiền thuê đất? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 4994/TCT-CS, ngày 27 tháng 10 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Theo Danh mục hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam 2007 ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:

“Trồng cây cao su” là hoạt động “Trồng cây lâu năm” thuộc mã ngành “01- Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan”.

Tại điểm 10 mục II phần A Phụ lục I Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định:

“10. Nuôi trồng nông, lâm, thủy sản trên đất hoang hóa, vùng nước chưa được khai thác”

Tại điểm 2 mục II phần A Phụ lục I Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định:

“2. Nuôi trồng, chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản”

Tại điểm 2 Công văn số 7810/BTC-QLCS ngày 12/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về miễn, giảm tiền thuê đất hướng dẫn:

“2. Về miễn, giảm tiền thuê đất theo pháp luật về ưu đãi đầu tư (không bao gồm hoạt động khai thác khoáng sản)

a) Đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01/7/2014 mà tại Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư có ghi cụ thể mức miễn, giảm tiền thuê đất theo đúng quy định của pháp luật tại thời điểm cấp nhưng chưa làm thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất thì nay được hợp thức hóa cho phép các trường hợp này vẫn được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất theo quy định tại Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy phép đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Người được Nhà nước cho thuê đất phải làm thủ tục, nộp đủ hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê để được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất theo quy định nêu trên trước ngày 30/6/2016; quá thời hạn này mà không nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất thì chỉ được xét miễn, giảm tiền thuê đất cho thời gian miễn, giảm tiền thuê đất còn lại (nếu có) tính từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định…

b) Đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01/7/2014 mà tại Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư không ghi mức miễn, giảm tiền thuê đất hoặc ghi nguyên tắc là được hưởng ưu đãi tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01/7/2014 không thuộc trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư nhưng thuộc đối tượng, đáp ứng đủ các điều kiện để được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định pháp luật tại thời điểm được Nhà nước cho thuê đất nhưng chậm làm thủ tục miễn, giảm (nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất sau ngày 01/7/2014) thì được hợp thức hóa cho phép các trường hợp này vẫn được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định pháp luật tại thời điểm được Nhà nước cho thuê đất.

Việc nộp hồ sơ và thời hạn giải quyết việc miễn, giảm tiền thuê đất thực hiện như đối với trường hợp tại điểm a nêu trên”.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 2468/CT-QLCKTTĐ ngày 30/06/2016 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng về miễn tiền thuê đất do ưu đãi đầu tư đối với dự án trồng cây cao su trên đất lâm nghiệp. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng được biết:

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng chủ động phối hợp với các cơ quan trên địa bàn rà soát làm rõ nếu hoạt động trồng cây cao su trên đất lâm nghiệp được các cơ quan chuyên ngành xác định thuộc hoạt động “Trồng cây lâu năm” và thuộc mã ngành kinh tế “Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan” và thực hiện trên đất hoang hóa, vùng nước chưa được khai thác, thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ (từ ngày Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 có hiệu lực thi hành).

Trên cơ sở đó xem xét dự án trồng cây cao su và đối chiếu với danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo các Nghị định nêu trên để hướng dẫn miễn tiền thuê đất theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO