Miễn tiền chậm nộp đối với tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

28/03/2018 771 lượt xem    

Trường hợp tổ chức, cá nhân gặp khó khăn do các yếu tố khách quan như giải phóng mặt bằng, thiên tai, thiệt hại về tài sản… thì phải đảm bảo yêu cầu gì để được Cục Thuế hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị miễn? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu và chỉ ra hướng dẫn về vấn đề miễn tiền chậm nộp. (Theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5562/TCT-KK, ngày 24/12/2015). Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ các qui định tại :

– Khoản 3 Điều 76, Khoản 1 Điều 77 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 quy định về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

– Điều 15 Khoản 3, Điều 16 NĐ 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 quy định về trách nhiệm của các cơ quan trong công tác tính, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 2506/CT-QLN ngày 10/12/2015 về việc miễn tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của Cục Thuế tỉnh Bình Định. Sau khi báo cáo BTC, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Định được biết:

Theo các qui định nêu trên, việc xác định nghĩa vụ nộp tiền khai thác khoáng sản thuộc trách nhiệm của cơ quan Tài nguyên môi trường.

CQT có trách nhiệm:

  • Thông báo gửi tổ chức, cá nhân nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;
  • Đôn đốc việc thực hiện.

Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa nộp; hoặc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vào ngân sách nhà nước sau thời hạn quy định theo thông báo của cơ quan Thuế thì ngoài số tiền phải nộp theo thông báo, tổ chức, cá nhân còn phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp tổ chức, cá nhân gặp khó khăn do các yếu tố khách quan như:

  • Giải phóng mặt bằng;
  • Thiên tai;
  • Thiệt hại về tài sản… ,

Nếu có văn bản đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì Cục Thuế hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 3 5 TT 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 được sửa đổi; bổ sung theo quy định tại Khoản 11 Điều 2 TT 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của BTC.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO