miễn tiền chậm nộp

thue-gtgt-nop-thue-gtgt-4
tiền chậm nộp
thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với trường hợp chưa nộp
miễn tiền chậm nộp và nộp dần tiền thuế nợ
Quy định về chính sách thuế liên quan đến lập Bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ