Miễn, giảm tiền thuê đất với dự án mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng

17/03/2018 705 lượt xem    

Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất) theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì trong hồ sơ miễn tiền thuê đất cần cung cấp nhưng thông tin cụ thể gì?

Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu và hướng dẫn về vấn đề nêu trên. (Theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5074/TCT-CS, ngày 30/11/2015). Nội dung cụ thể như sau:

Tại Khoản 5 Điều 46 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Quản lý thuế quy định:

“5. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

a) Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất), bao gồm:

– Đơn đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất, ghi rõ: diện tích đất thuê, thời hạn thuê đất; lý do miễn, giảm và thời hạn miễn, giảm tiền thuê đất.

– Tờ khai tiền thuê đất theo quy định.

– Dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. (Trừ trường hợp miễn, giảm tiền thuê đất mà đối tượng xét miễn, giảm không phải là dự án đầu tư thì trong hồ sơ không cần có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

– Quyết định cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; Hợp đồng thuê đất (và Hợp đồng hoặc văn bản nhận giao khoán đất giữa doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp với hộ nông trường viên, xã viên – đối với trường hợp được miễn, giảm hướng dẫn tại điểm 3 Mục II, điểm 3 Mục III Phần C Thông tư số 120/2005/TT-BTC nay được sửa đổi tại điểm 4 Mục VII, điểm 3 Mục VIII Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính).

– Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trong trường hợp dự án đầu tư phải được cơ quan nhà nước quản lý đầu tư ghi vào Giấy chứng nhận đầu tư hoặc dự án thuộc diện không phải đăng ký đầu tư nhưng nhà đầu tư có yêu cầu xác nhận ưu đãi đầu tư”.

Tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ thay thế Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định:

“2. Dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm:

a) Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;

b) Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng. (Không bao gồm tiền sử dụng đất)”.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 717/CT-THNVDT ngày 18/9/2015 của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng đề nghị hướng dẫn vướng mắc về miễn, giảm tiền thuê đất. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cao Bằng được biết:

Căn cứ quy định trên:

Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất) theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì trong hồ sơ miễn tiền thuê đất chỉ cần cung cấp “Báo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ vào hồ sơ cụ thể của đơn vị để thực hiện việc miễn tiền thuê đất theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO