Không được hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư

06/02/2018 555 lượt xem    

Công văn số: 3947/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 05/GTT ngày 27/4/2017 của Công ty CP đầu tư bất động sản Tiến Lộc Hà Nam về việc kiến nghị đối với kết quả thông báo không được hoàn thuế.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016:

“Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.”

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính:

“3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.”

Ngày 10/8/2017, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 3556/TCT-CS v/v chính sách thuế liên quan đến trường hợp hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư gửi Cục Thuế tỉnh Hà Nam. Đề nghị Cục Thuế nghiên cứu Công văn nêu trên để hướng dẫn Công ty CP đầu tư bất động sản Tiến Lộc Hà Nam thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hà Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO