Khoản TN của cá nhân không làm việc tại khu KT được giảm thuế TNCN

29/01/2018 849 lượt xem    

Công văn Số: 739/TCT-TNCN

Giảm thuế TNCN

Tổng cục thuế nhận được Công văn số 72/CT-TNCN ngày 14/01/2016 của Cục Thuế Tỉnh Bình Định về việc nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại văn phòng công ty nằm ngoài khu kinh tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 5/9/2014 của BTC:

Hướng dẫn về việc giảm thuế TNCN đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2014 và thay thế Thông tư số 176/2009/TT-BTC ngày 9/9/2009 của Bộ Tài chính quy định:

“Người nộp thuế được giảm thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Thông tư này là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, làm việc tại Khu kinh tế, cụ thể gồm:

1. Cá nhân ký hợp đồng lao động với Ban quản lý Khu kinh tế; cơ quan quản lý Nhà nước tại Khu kinh tế và thực tế làm việc tại Khu kinh tế.

2. Cá nhân ký hợp đồng lao động với tổ chức, cá nhân có cơ sở kinh doanh tại Khu kinh tế và thực tế làm việc tại Khu kinh tế.”.

Thu nhập chịu thuế làm căn cứ giảm thuế

Vấn đề được cập nhật đến đây đó chính là tiền lương; tiền công của cá nhân trong khu Kinh Tế.

1. TN chịu thuế từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được do làm việc tại Khu kinh tế

2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân được cử đến làm việc tại Khu kinh tế nhận được do tổ chức, cá nhân ngoài Khu kinh tế trả để thực hiện các hợp đồng kinh tế ký kết

3. Thu nhập chịu thuế từ hoạt động SXKD tại Khu kinh tế của cá nhân; nhóm cá nhân được cấp giấy chứng nhận ĐKKD tại Khu kinh tế.

4. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công của cá nhân nhận được do làm việc tại khu xử lý chất thải độc hại của Khu kinh tế đặt ngoài Khu kinh tế.

Căn cứ quy định nêu trên, cá nhân làm việc tại bộ phận văn phòng công ty ở ngoài Khu kinh tế không thuộc đối tượng được giảm thuế TNCN.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO