đối tượng giảm thuế TNCN

văn phòng công ty nằm ngoài khu kinh tế