Khấu trừ thuế TTĐB của công ty trực tiếp nhập khẩu xăng dầu để bán trong nước.

23/01/2018 711 lượt xem    

Xăng dầu là loại hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, vậy việc khấu trừ thuế TTĐB được thực hiện như thế nào?

Tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 5 Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về giá tính thuế TTĐB:

Đối với hàng hoá sản xuất trong nước, hàng hoá nhập khẩu là giá do cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra

Tại khoản 2, Điều 4 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 2 Điều 8 Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về khấu trừ thuế TTĐB:

Người nộp thuế TTĐB đối với hàng hoá chịu thuế TTĐB nhập khẩu được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế TTĐB phải nộp bán ra trong nước. Số thuế TTĐB được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB của hàng hoá chịu thuế TTĐB nhập khẩu bán ra và chỉ được khấu trừ tối đa bằng tương ứng số thuế TTĐB tính được ở khâu bán ra trong nước

Theo hướng dẫn, cơ sở nhập khẩu mua xăng từ nhà sản xuất trong nước hoặc mua của thương nhân đầu mối khác thì khi bán ra không thuộc đối tượng phải kê khai, tính nộp thuế TTĐB.

Tuy nhiên, nếu trực tiếp nhập khẩu xăng thì phải kê khai nộp thuế TTĐB trên giá bán ra của cơ sở nhập khẩu. Đồng thời, cơ sở kinh doanh nhập khẩu phải thực hiện hạch toán riêng và tự xác định nguồn xăng nhập khẩu bán ra trong kỳ theo các phương pháp kế toán để thực hiện kê khai, tính nộp thuế TTĐB theo quy định.

Bộ Tài chính cũng hướng dẫn:

Đối với mặt hàng xăng do cơ sở nhập khẩu trực tiếp nhập khẩu sau đó bán cho công ty mẹ, công ty con hoặc các công ty con trong cùng công ty mẹ hoặc có mối quan hệ liên kết thì giá làm căn cứ tính thuế TTĐB là giá bán của cơ sở nhập khẩu bán cho các đầu mối này, nhưng không được thấp hơn 7% so với giá bán bình quân của các công ty này bán cho các cơ sở kinh doanh thương mại khác.

Nếu cơ sở nhập khẩu trực tiếp nhập khẩu xăng sau đó bán cho các thương nhân đầu mối khác, thương nhân phân phối, các tổng đại lý/đại lý, không thuộc các trường hợp nói trên thì giá làm căn cứ tính thuế TTĐB là giá bán của cơ sở nhập khẩu cho các thương nhân.

Về việc khấu trừ thuế TTĐB, Bộ Tài chính hướng dẫn:

Số thuế TTĐB phải nộp của mặt hàng xăng bán ra trong kỳ cơ sở nhập khẩu được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB của mặt hàng xăng nhập khẩu bán ra. Trường hợp cơ sở nhập khẩu phát sinh số thuế TTĐB không được khấu trừ tương ứng với sản lượng xăng bán ra trong kỳ thì thực hiện tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Số thuế TTĐB được khấu trừ căn cứ vào số thuế TTĐB đã nộp trên một đơn vị hàng hóa nhập khẩu được xác định bằng công thức sau:

Mức thuế TTĐB được khấu trừ cho 1 đơn vị hàng hóa bán ra trong kỳ = (Tổng số thuế TTĐB của xăng nhập khẩu tồn kho đầu kỳ + Tổng thuế TTĐB của xăng nhập khẩu phát sinh trong kỳ)/(Sản lượng xăng nhập khẩu tồn kho đầu kỳ + Sản lượng xăng nhập khẩu phát sinh trong kỳ).

Đối với mặt hàng xăng sinh học sản xuất trong nước được sản xuất từ nguồn xăng nhập khẩu trực tiếp, mua của nhập khẩu trực tiếp hoặc mua từ nhà sản xuất trực tiếp thì doanh nghiệp được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB đã nộp hoặc đã trả trên một đơn vị nguyên liệu đầu vào dùng để sản xuất xăng sinh học, số thuế TTĐB được khấu trừ cho 1 đơn vị xăng khoáng để sản xuất xăng sinh học được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền của kỳ khai thuế trước liền kề.

Trường hợp trong kỳ đơn vị có số thuế TTĐB chưa khấu trừ hết của nguyên liệu dùng để sản xuất xăng sinh học bán ra trong kỳ thì doanh nghiệp được chuyển số thuế TTĐB chưa được khấu trừ hết sang kỳ tiếp theo hoặc thực hiện bù trừ với số thuế TTĐB phải nộp khác theo hướng dẫn tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn.

Tổng cục thuế nhận được công văn số 12/HL-CV của công ty TNHH Hải Linh về chính sách thuế TTĐB đối với mặt hàng xăng nhập khẩu. Về vấn đề này Tổng cục thuê có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp công ty TNHH Hải Linh là doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, trực tiếp nhập khẩu xăng để bán ra trong nước thì đối với lượng xăng nhập khẩu trước ngày 01/07/2016 nhưng bán ra từ ngày 01/07/2016, Công ty TNHH Hải Linh phải kê khai, tính thuế TTĐB theo quy định, Công ty TNHH Hải Linh được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế TTĐB phải nộp bán ra trong nước. Số thuế TTĐB được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB của xăng dầu nhập khẩu bán ra và chỉ được khấu trừ tối đa tương ứng số thuế TTĐB được tính ở khâu bán ra trong nước.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO