Khấu trừ thuế giá trị gia tăng nộp thay cho nhà thầu nước ngoài

10/02/2018 560 lượt xem    

Việc Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật điện lực Dầu khí Việt Nam bị truy thu thuế có yếu tố khách quan do thực hiện theo văn bản hướng dẫn của cơ quan thuế. Công ty thực hiện hạch toán sổ sách kế toán rõ ràng và đáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT thì có được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng nộp thay Nhà thầu nước ngoài Siemens AG hay không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về việc Khấu trừ thuế GTGT nộp thay cho nhà thầu nước ngoài theo hướng dẫn tại Công văn số 4422/TCT-DNL ngày 22 tháng 09 năm 2, cụ thể như sau:

Mục lục bài viết

– Tại Điểm 2 Mục II Phần C Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định về việc kê khai, khấu trừ và nộp thuế nhà thầu nước ngoài:

                “Số thuế GTGT Bên Việt Nam đã nộp hộ cho các Nhà thầu nước ngoài là số thuế GTGT của Bên Việt Nam và được khấu trừ theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Chứng từ để xác định số thuế đầu vào được khấu trừ của Bên Việt Nam là biên lai nộp thuế GTGT hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước có đóng dấu xác nhận của cơ quan Kho bạc Nhà nước về số thuế GTGT đã nộp.”

– Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

                “Có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.”

– Khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

                “Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền”

– Khoản 4 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 quy định về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật:

                “Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra, trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới”

                Tổng cục Thuế nhận được công văn số 38162/CT-KTT2 ngày 08/06/2016 của Cục thuế TP Hà Nội kiến nghị về việc khấu trừ thuế GTGT nộp thay cho nhà thầu nước ngoài. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật điện lực Dầu khí Việt Nam bị truy thu thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài từ thực hiện Hợp đồng bảo trì dài hạn các Nhà máy điện Cà Mau 1, Cà Mau 2, Nhơn Trạch 2 ký giữa Công ty với Liên danh nhà thầu Siemens Aktiengesellschaft (trụ sở tại Đức) và Siemens Việt Nam.

Việc Công ty bị truy thu thuế có yếu tố khách quan do thực hiện theo văn bản hướng dẫn của cơ quan thuế. Công ty thực hiện hạch toán sổ sách kế toán rõ ràng và đáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT theo quy định thì Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT nộp thay Nhà thầu nước ngoài Siemens AG tại Quyết định số 60944/KL-CT-KTT2 ngày 24/9/2015 của Cục thuế thành phố Hà Nội.
Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO