Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào hợp đồng cho mượn đất

20/01/2018 644 lượt xem    

Các công trình xây dựng trên đất đi mượn cần có tài liệu chứng minh quyền sở hữu công trình trên đất và giấy phép xây dựng phù hợp với các quy định của cơ quan quản lý nhà nước. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào hợp đồng cho mượn đất theo Công văn số 2602/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 15/06/2017 v/v thuế GTGT như sau:

Căn cứ quy định khoản 6 Điều 1 Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12) quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào và điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ quy định tại Điều 9 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT (và các văn bản thay thế: Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế và Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày của Chính phủ ngày 12/2/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế) quy định về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 3 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng hướng dẫn về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào;

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế; và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế) hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ hướng dẫn tại điểm h khoản 2.2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn về các khoản chi được trừ đối với khấu hao công trình trên đất.

Phiếu chuyển của Văn phòng Bộ về văn bản số 5394/VPCP-ĐMDN ngày 25/5/2017 của Văn phòng Chính phủ liên quan đến đơn kiến nghị ngày 16/5/2017 của Công ty TNHH Xăng dầu Huỳnh Lộc về việc giải quyết khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào.

Căn cứ nội dung trình bày của Công ty TNHH xăng dầu Huỳnh Lộc tại văn bản ngày 16/5/2017, Công ty TNHH xăng dầu Huỳnh Lộc không trình bày đầy đủ thông tin và không gửi kèm các tài liệu liên quan về việc hợp đồng cho mượn đất, tài liệu chứng minh quyền sở hữu công trình cửa hàng xăng dầu trên đất và giấy phép xây dựng được cấp để xây dựng cửa hàng xăng dầu có phù hợp với các quy định của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng không?

Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp kiểm tra, rà soát hợp đồng mượn đất của Công ty TNHH xăng dầu Huỳnh Lộc; đối chiếu và xem xét tính phù hợp của việc xây dựng cửa hàng xăng dầu với các quy định hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng; xác định quyền sở hữu tài sản để phục vụ cho hoạt động kinh doanh xăng dầu trong thời gian mượn đất; kiểm tra, xem xét các hồ sơ, tài liệu, chứng từ, hóa đơn và sổ sách kế toán quản lý, theo dõi hạch toán công trình xây dựng cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH xăng dầu Huỳnh Lộc để xem xét tính tuân thủ, phù hợp theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định để từ đó hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo theo quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO