Khai thuế chuyển nhượng quyền lợi tham gia PC Lô 15.1

12/03/2018 622 lượt xem    

Những vấn đề về Miễn, giảm tiền thuê đất cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 2774/TCT-DNL, ngày 08 tháng 7 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

– Căn cứ Điều 2 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 quy định về người nộp thuế TNDN:

“1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm: … b) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam;

2, Doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:…

b) Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam liên quan đến hoạt động của cơ sở thường trú đó;

. . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . .

– Căn cứ Điểm b khoản 8 Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn về khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài như sau:

“b) Tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi chung là nhà thầu nước ngoài) mà tổ chức này không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn thì khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh.

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay tổ chức nước ngoài số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng vốn cũng là tổ chức nước ngoài không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam nơi các tổ chức nước ngoài đầu tư vốn có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài.”

Tổng cục Thuế đã thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 350/TTg-KTN ngày 12/03/2015 và công văn số 1500/TTg-KTN ngày 18/08/2014 về việc chuyển nhượng, đổi tên nhà thầu trong Hợp đồng Dầu khí Lô 15.1. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hướng dẫn nhà thầu thực hiện như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty ConocoPhillips (U.K.) Ltd. (thành lập theo pháp luật Anh) thực hiện chuyên nhượng toàn bộ cổ phần trong Công ty ConocoPhillips (U.K.) Cuu Long Ltd. (tham gia trong Hợp đồng Dầu khí Lô 15.1tại Việt Nam) bao gồm cả quyền tham gia Hợp đồng Dầu khí Lô 15.1 cho Công ty Perenco Overseas Holdings Limited (thành lập theo pháp luật Anh) thì Công ty Perenco Cuu Long Ltd. (tham gia trong Hợp đồng Dầu khí Lô 15.1 tại Việt Nam sau thương vụ chuyển nhượng) có nghĩa vụ kê khai, nộp thay Công ty ConocoPhillips (U.K.) Ltd. số thuế TNDN đối với thu nhập phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng vốn này tương ứng với giá trị chuyển nhượng tại Hợp đồng dầu khí Lô 15.1 theo quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO