Khai nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh

02/02/2018 788 lượt xem    

Mục lục bài viết

Trường hợp Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai có trụ sở chính tại tỉnh Gia Lai, phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản thuộc dự án Giai Việt trên địa bàn Quận 8 – Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, công ty không đăng ký thuế tại Chi cục Thuế Quận 8 – Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thì phải kê khai thuế GTGT, thuế TNDN ra sao? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về việc Khai nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh. theo hướng dẫn tại Công văn số 2201/TCT-KK ngày 24 tháng 05 năm 2016, cụ thể như sau:

– Điểm 1.4 Khoản 1 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007; Điểm e Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011; Điểm đ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai:

“…đ) Trường hợp người nộp thuế  hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng laingoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại Điểmc Khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết địnhvề nơi kê khai thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh…”

– Điểm 6.1 Khoản 6 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007; Điểm a Khoản 6 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011; Điểm a Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“6. Khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng laingoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp hướng dẫn tạiĐiểm c Khoản 1 Điều này.

a) Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 2% đối vớihàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5% trên doanh thu hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT với cơ quan Thuế quản lý địa phương nơi kinhdoanh, bán hàng.

b) Hồ sơ khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh là Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư số 60/2007/TT-BTC; Thông tư số 28/2011/TT-BTC; Thông tư số 156/2013/TT-BTC

c) Hồ sơ khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được nộp theo từng lần phát sinh doanh thu. Trường hợp phát sinh nhiều lần nộp hồ sơ khai thuế trong một thángthì người nộp thuế có thế đăng kývới Cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế để nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng.

d) Khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế phải tổnghợp doanh thu phát sinh và số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàngvãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính. Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàngvãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được trừ vào sốthuế GTGT phải nộp theo tờ khai thuế GTGT của người nộp thuế tại trụ sở chính.”

– Điểm 1.5 Khoản 1 Mục III Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007; Điểm a Khoản 5 Điều 11 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011; Điểm a Khoản 5 Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 được sửa đổi tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản:

“4. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp

 

a) Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng bất động sản ở cùng địa bàn tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương với nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì kê khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế). Trường hợp doanh nghiệp có trụ sở chính tại tỉnh,thành phốnày nhưng có hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại tỉnh, thành phố khác thì nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế nơi phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản quyết định.”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 703/CT-TTHT đề ngày 22/01/2016 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh gửi kèm công văn số 04.01/CV-QCGL.2016 ngày 04/1/2016 của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai vướng mắc về việc nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai có trụ sở chính tại tỉnh Gia Lai, phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản thuộc dự án Giai Việt trên địa bàn Quận 8 – Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, công ty không đăng ký thuế tại Chi cục Thuế Quận 8 – Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thì đây được gọi là hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh. Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản nêu trên cho Chi cục Thuế Quận 8 – Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Công văn số 703/CT-TTHT đề ngày 22/01/2016

Đối với số tiền thuế GTGT vãng lai còn nợ là 4.297.915.770 đồng, Công ty thực hiện nộp bổ sung cho Chi cục Thuế Quận 8 – Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tự tính tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 2, Khoản 9 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Sau khi công ty thực hiện nộp số tiền thuế GTGT vãng lai còn nợ cho Chi cục Thuế Quận 8 – Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, trên tờ khai thuế GTGT nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại nơi đóng trụ sở chính là Cục Thuế tỉnh Gia Lai, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai kê khai chứng từ nộp tiền thuế GTGT vãng lai đã nộp vào phụ lục số 01-5/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính), đồng thời kê khai vào chỉ tiêu số [39] trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính) để thực hiện bù trừ với số thuế GTGT phải nộp ở trụ sở chính

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO