Khai bổ sung hồ sơ khai thuế để hoàn thuế giá trị gia tăng

06/02/2018 761 lượt xem    

Công văn số: 3469/TCT-KK

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế để hoàn thuế

 

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Đắc Lắc
– HTX sản xuất dịch vụ Nông nghiệp Thăng Tiến

  1. Về việc hoàn thuế:

– Tại Khoản 3b Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, quy định:

“b) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Ngày 16/5/2016, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 2035/TCT-KK về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế để hoàn thuế, theo đó:

                “Trường hợp chưa đến thời hạn khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo, người nộp thuế chưa nộp hồ sơ khai thuế đ đưa s thuế GTGT còn được khu trừ chuyển kỳ sau của kỳ tính thuế trước sang chỉ tiêu số thuế khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên tờ khai chính thức của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế thì được khai bổ sung tăng chỉ tiêu đề nghị hoàn trên tờ khai bổ sung của kỳ tính thuế đó.

Trường hợp này cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế khai bổ sung điều chỉnh tăng số thuế GTGT đề nghị hoàn (chỉ tiêu số 42- “Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn” trên tờ khai 01/GTGT hoặc chỉ tiêu số 30 – “Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn” trên tờ khai 02/GTGT) của kỳ tính thuế trước;

Đồng thời người nộp thuế khai số thuế GTGT điều chỉnh giảm của kỳ tính thuế trước tương ứng với số thuế đề nghị hoàn tăng thêm vào chỉ tiêu số 37 – “Điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai chính thức mu số 01/GTGT hoặc chỉ tiêu 27 – Điều chỉnh giảm thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước” trên tờ khai chính thức mẫu số 02/GTGT của kỳ tính thuế tiếp theo.

Người nộp thuế không được điều chỉnh vào chỉ tiêu 22 “Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyn sang” trên tờ khai chính thức mẫu số01/GTGT hoặc chỉ tiêu 21 “Thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang” trên tờ khai chính thức mẫu số 02/GTGT của kỳ tính thuế tiếp theo”.

– Ngày 06/02/2017, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 373/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng, theo đó:

                “Trường hợp tại hồ sơ khai thuế kỳ tính thuế tháng 6/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc kỳ tính thuế quý 2/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý), cơ sở kinh doanh không đề nghị hoàn số thuế giá trị gia tăng đầu vào lũy kế chưa khu trừ hết, đồng thời đã kê khai khấu trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp của kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì không được hoàn thuế. Cơ sở kinh doanh được bù trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp của các kỳ tiếp theo.

                Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung chưa đúng hướng dẫn của công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 nhưng không làm sai số thuế còn được khấu trừ, không làm sai số thuế đề nghị hoàn (người nộp thuế không khai vào chỉ tiêu điều chỉnh tăng, giảm số thuế giá trị gia tăng đu vào các kỳ trước mà khai vào chỉ tiêu số còn khấu trừ kỳ trước chuyn qua hoặc điều chỉnh vào số thuế giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ) thì người nộp thuế được hoàn thuế nếu đáp ứng đầy đủ các quy định về khấu trừ, hoàn thuế của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và pháp luật về quản lý thuế; người nộp thuế bị xử phạt về hành vi kê khai chưa đúng quy định”.

  1. Về tiền thuế nợ – tiền phạt và tiền chậm nộp.

Cục Thuế tỉnh Đắc Lắc có văn bản trả lời HTX sản xuất, dịch vụ Nông nghiệp Thăng Tiến theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

Trả lời công văn số 02/2017/CV-HTX ngày 08/6/2017 của HTX sản xuất dịch vụ dịch vụ Nông nghiệp Thăng Tiến về việc hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và hồ sơ Cục Thuế gửi về Tổng Cục Thuế giám sát, hồ sơ khai thuế của HTX sản xuất, dịch vụ Nông nghiệp Thăng Tiến trên hệ thống dữ liệu quản lý thuế thì:

Tờ khai chính thức mẫu 01/GTGT quý 1/2016 chỉ tiêu [42] tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn bằng 0, trên chỉ tiêu [43] thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 139.683.062 đồng; Tờ khai thuế bổ sung lần 1 mẫu 01/GTGT quý 1/2016 khai tăng chỉ tiêu đề nghị hoàn chỉ tiêu [42] tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn là 120.000.000 đồng, trên chỉ tiêu [43] thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 19.683.062 đồng; Tờ khai thuế bổ sung lần 2 mẫu 01/GTGT quý 1/2016 khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước là 19.683.062, trên chỉ tiêu [43] thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 0 đồng;

Tờ khai chính thức mẫu 01/GTGT quý 2/2016 chỉ tiêu [22] thuế GTGT còn được khấu kỳ trước chuyển sang là 19.683.062 đồng, chỉ tiêu [36] thuế GTGT phát sinh trong kỳ là 2.221.439 đồng, trên chỉ tiêu [43] thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 17.461.623 đồng, tờ khai này khai sai, hệ thống ứng dụng không hạch toán. Tờ khai thuế bổ sung lần 1 mẫu 01/GTGT quý 2/2016 chỉ tiêu [22] thuế GTGT còn được khấu kỳ trước chuyển sang là 139.683.062 đồng, chỉ tiêu [36] thuế GTGT phát sinh trong kỳ là 2.221.439 đồng và trên chỉ tiêu [37] điều chỉ giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước là 120.000.000 đồng.

Như vậy, Tại kỳ tính thuế quý 2/2016 HTX sản xuất, dịch vụ Nông nghiệp Thăng Tiến đã phát sinh số thuế GTGT phải nộp, đồng thời Hợp tác xã đã đưa một phần số thuế GTGT còn được khấu trừ quý 1/2016 chuyển sang (19.683.062 đồng) để xác định nghĩa vụ thuế của kỳ tính thuế quý 2/2016 nhưng ngày 28/9/2016, Hợp tác xã kê khai bổ sung lần 2 và điều chỉnh làm sai số thuế còn được khấu trừ. Do đó, HTX sản xuất, dịch vụ Nông nghiệp Thăng Tiến không được hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC; HTX sản xuất, dịch vụ Nông nghiệp Thăng Tiến được bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của các kỳ tiếp theo.

 

Chúc các bạn thành công.

 Mọi chi tiết xin liên hệ:

® Hãng kiểm toán Calico

Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội

VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Hotline: 0966.246.800

Email: calico.vn@gmail.com

 Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO