Kê khai khấu trừ thuế TNCN với NLĐ có điều chuyển giữa các tổ chức

21/01/2019 1324 lượt xem    

Công văn số 407/TCT-TNCN

Kê khai, khấu trừ thuế TNCN của cá nhân có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công khi tổng hợp dữ liệu quyết toán.

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp

TCT nhận được công văn số 2714/CT-KK&KTT đề ngày 21/11/2017 của Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp

Về việc HD kê khai; khấu trừ thuế TNCN của cá nhân có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương; tiền công khi tổng hợp dữ liệu quyết toán

Về vấn đề này, TCT có ý kiến như sau:

– Căn cứ khoản 1 điều 21, TT số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 Sửa đổi, bổ sung Điều 16 TT số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC HD thi hành một số điều của Luật QLT.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật QLT và NĐ số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của CP.

– Căn cứ khoản 1, Mục II CV số 801/TCT-TNCN ngày 02/03/2016 của TCT về việc HD QTT TNCN năm 2015 và cấp MST NPT.

– Căn cứ CV số 1022/TCT-TNCN ngày 15/03/2016 về việc hướng dẫn khai tờ khai QT TNCN đối với TC chi trả TN từ TL TC.

Căn cứ HD nêu trên, trường hợp người lao động trong năm có phát sinh điều chuyển giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống như:

– Tập đoàn

– Tổng công ty

– Công ty mẹ – con

– Trụ sở chính và chi nhánh

Nếu trong năm người lao động không có thêm thu nhập từ tiền lương; tiền công tại một nơi nào khác thì được ủy quyền quyết toán;ủy quyền cho tổ chức mới QTT thay đối với cả phần thu nhập tổ chức cũ chi trả.

Tổ chức chi trả thu nhập từ tiền lương; tiền công thuộc trường hợp quyết toán thuế thay cho người lao động thuộc các trường hợp nêu trên.

Khi khai quyết toán TNCN và quyết toán thuế thay cho người lao động thực hiện kê khai theo nội dung nêu tại công văn số 1022/TCT-TNCN ngày 15/03/2016.

Đối với tờ khai mẫu 05/KK-TNCN ban hành kèm theo TT số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

Đối với tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo TT số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 tổ chức chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công kê khai như sau:

– Tại chỉ tiêu [35] Tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN:

Khai tổng số thuế TNCN đã khấu trừ đối với toàn bộ thu nhập từ tiền lương, tiền công được chi trả tại đơn vị, không bao gồm thuế TNCN đã khấu trừ tại các đơn vị khác của người LĐ được điều chuyển.

– Tại chỉ tiêu [20] Phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN:

Khai tổng số thuế TNCN đã khấu trừ trong năm của người LĐ, bao gồm :

– Thuế TNCN đã khấu trừ tại đơn vị

– Thuế TNCN theo chứng từ khấu trừ thuế tại các đơn vị khác của người LĐ được điều chuyển.

Tổ chức chi trả có CN chuyển đi thực hiện kê khai theo QĐ tại khoản 1 điều 21, TT số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 Sửa đổi, bổ sung Điều 16 TT số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC HD thi hành một số điều của Luật QLT.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật QLT và NĐ số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của CP.

Khi cơ quan thuế thực hiện kiểm tra hồ sơ quyết toán đối với các trường hợp nêu trên cần lưu ý đối với các cơ quan chi trả thu nhập cho cá nhân người lao động có thuộc các trường hợp:

– Tập đoàn

– Tổng công ty

– Công ty mẹ – con

– Trụ sở chính và chi nhánh nêu trên hay không để là một trong các căn cứ xác định đối tượng cần kiểm tra nguồn TN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO