Hướng dẫn xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, hoàn thuế nộp thừa

15/01/2019 859 lượt xem    

Công văn số 2699/TCT-KK

V/v vướng mắc hoàn thuế nộp thừa

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 332/CT-KK&KTT ngày 09/5/2018 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum vướng mắc về hoàn thuế nộp thừa. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại

– Khoản 1,

– Khoản 2 Điều 33

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

hướng dẫn xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa của người nộp thuế:

“1. Tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa khi:

a) Người nộp thuế có:

– Số tiền thuế,

– Tiền chậm nộp,

– Tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế,

– Tiền chậm nộp,

– Tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục)

quy định của mục lục ngân sách nhà nước

trong thời hạn 10 (mười) năm tính từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước…

2. Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo thứ tự quy định sau:

…b) Bù trừ tự động với số tiền phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo của từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước (trừ trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Điều này). Trường hợp quá 06 (sáu) tháng kể từ thời điểm phát sinh số tiền thuế nộp thừa mà không phát sinh khoản phải nộp tiếp theo thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c khoản này.

c) Người nộp thuế có

+ Số tiền thuế,

+ Tiền chậm nộp,

+ Tiền phạt nộp thừa

theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều này

và người nộp thuế có

+ Số tiền thuế,

+ Tiền chậm nộp,

+ Tiền phạt nộp thừa

quy định tại điểm a khoản này sau khi thực hiện bù trừ theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản này mà vẫn còn số tiền thuế, tiên chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được giải quyết hoàn thuế theo hướng dẫn tại Chương VII Thông tư này…”

Trường hợp cụ thể:

Công ty cổ phần vận tải ô tô Kon Tum theo tài liệu đính kèm công văn số 332/CT-KK&KTT của Cục Thuế, Công ty đã nộp tiền thuê đất năm 2016 và kỳ 1 năm 2017 (tiền thuê đất kỳ 1 năm 2016 nộp ngày 23/5/2016, kỳ 2 năm 2016 nộp ngày 13/12/2016, kỳ 1 năm 2017 nộp ngày 11/4/2017).

Sau đó ngày 28/4/2017, Cục Thuế có Thông báo số 1128/TB-CT điều chỉnh đơn giá thuê đất; Thông báo số 1143/TB-CT điều chỉnh tiền thuê đất năm 2016 và thông báo nộp tiền thuê đất năm 2017 đối với Công ty, dẫn đến Công ty có số tiền thuê đất nộp thừa. Thời điểm phát sinh số tiền thuê đất nộp thừa là thời điểm cơ quan thuế ra thông báo điều chỉnh đối với Công ty (ngày 28/4/2017).

Đến ngày 27/4/2018, Cục Thuế có Thông báo số 942/TB-CT về việc nộp tiền thuê đất năm 2018 đối với Công ty, theo đó số tiền thuê đất phải nộp kỳ 1 năm 2018 là 12.421.187 đồng – thời hạn nộp trước ngày 31/5/2018, số tiền thuê đất phải nộp kỳ 2 năm 2018 là 12.421.187 đồng – thời hạn nộp trước ngày 31/10/2018. Căn cứ Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC, số tiền thuê đất nộp thừa từ ngày 28/4/2017 sẽ được bù trừ tự động với số tiền thuê đất phải nộp của lần nộp tiếp theo (của năm 2018). Như vậy, hồ sơ hoàn thuế nộp thừa ngày 2/5/2018 của Công ty cổ phần vận tải ô tô Kon Tum không đủ điều kiện hoàn nộp thừa theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC .

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kon Tum được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO