tiền phạt nộp thừa

thuế nhà thầu
thuế bảo vệ môi trường
NSNN
hoàn thuế GTGT đầu vào
giải quyết hoàn thuế
hoàn tiền án phí