Công văn số 3026/TCT-KK về kê khai thuế nhà thầu

30/11/2020 546 lượt xem    

Công văn số: 3026/TCT-KK

v/v kê khai thuế nhà thầu

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Tổng cục Thuế được phân công xử lý Công văn số 1902/CT-TTHT ngày 31/3/2020 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về việc kê khai và nộp thuế nhà thầu.

Căn cứ Điều 8, Điều 11, Điều 14 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về việc khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu.

Căn cứ Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

Nhà thầu Sharp Energy Solutions Solutions Corporation (sau đây được gọi là Nhà thầu SESJ) là nhà thầu thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời TTC Hàm Phú 2 Công suất 49MWP tại Bình Thuận do Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai là chủ đầu tư. Trường hợp Nhà thầu không áp dụng chế độ kế toán Việt Nam do đó không đáp ứng được một trong các điều kiện nêu tại Điều 8 Mục 2 Chương II Thông tư số 103/2014/TT-BTC thì Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài và nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế cho Cục thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Thuận – địa phương nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt quy định.

Trường hợp Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai (sau đây được gọi là Chủ đầu tư) đã khấu trừ và kê khai nộp thuế thay Nhà thầu SESJ tại Cơ quan thuế quản lý của Chủ đầu tư là chưa đúng theo quy định tại Khoản 3, Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Do đó, đề nghị Cục Thuế hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đối với số thuế Chủ đầu tư đã nộp thay Nhà thầu SESJ tại Cơ quan thuế quản lý của Chủ đầu tư được xử lý theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO