Hướng dẫn về hoàn trả tiền án phí thu không đúng đã nộp NSNN

09/01/2019 546 lượt xem    

Công văn số 4843/TCT-KK
V/v hoàn tiền án phí

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

 

Trả lời công văn số 3119/CT-KKT ngày 25/8/2014 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về việc vướng mắc hoàn trả tiền án phí của Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, 2 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

– Tại khoản 1, 2 Điều 33: Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa:

“1. Tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa khi:

a) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục NSNN trong thời hạn 10 (mười) năm tính từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Đối với loại thuế phải quyết toán thuế thì người nộp thuế chỉ được xác định số thuế nộp thừa khi có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuế.

2. Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo thứ tự quy định sau:….”.

– Căn cứ hướng dẫn tại điểm 6.1, Mục I Phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính thì: “6.1. Các trường hợp được hoàn trả: Việc hoàn trả các khoản thu NSNN được thực hiện trong các trường hợp:

  • thu không đúng chính sách, chế độ;
  • cơ chế, chính sách thu có thay đổi;
  • người nộp thuế được miễn, giảm, hoàn thuế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • các khoản hoàn trả theo quy định của pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
  • người nộp thuế có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp đối với từng loại thuế.”

– Căn cứ khoản 4 Điều 6 Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02/12/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự: “4. Trường hợp quyết định về án phí, phạt tiền, tịch thu vật chứng, tài sản tạm giữ đã được thi hành nhưng sau đó phát hiện có sai lầm và đã có quyết định hủy bỏ quyết định về án phí, phạt tiền, tịch thu thì cơ quan thi hành án phải phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp hoặc cơ quan tài chính cấp tỉnh nơi cơ quan thi hành án cấp quân khu có trụ sở để làm thủ tục hoàn trả lại số tiền, tài sản đã nộp vào NSNN theo quy định tại khoản 4 Điều 124 Luật Thi hành án dân sự. Hồ sơ hoàn trả gồm:…

Căn cứ các quy định nêu trên, thì việc hoàn trả khoản tiền theo Quyết định tại Bản án số: 169/2011/DS-PT ngày 30/6/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử phúc thẩm lại Bản án dân sự sơ thẩm số 08/2011/DSST của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành mà Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành đã sử dụng để nộp án phí cho các bản án của bà Nguyễn Thị Nở không phải là số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa.

Trường hợp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành đã nộp khoản tiền nêu trên vào NSNN và nay đề nghị hoàn trả thì đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành liên hệ với cơ quan tài chính đồng cấp để thực hiện hoàn trả theo hướng dẫn hiện hành về thủ tục hành chính về thi hành án dân sự.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO