Hướng dẫn xác định thuế GTGT được khấu trừ

25/01/2018 706 lượt xem    

Thuế GTGT được khấu trừ của từng doanh nghiệp, từng loại hình kinh doanh khác nhau là khác nhau. Bài viết sau sẽ hướng dẫn về hướng dẫn xác định thuế GTGT được khấu trừ theo Công văn 467/TCT-DNL ngày 15/2/2017 của Tổng cục Thuế v/v thuế GTGT được khấu trừ.

Tại Điểm 1c, 1d Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-QP ngày 22/7/2013 của Chính phủ về khai thuế GTGT quđịnh:

“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu

=> Thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

d) Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán thì người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc:

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được xác định theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối vi hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phm sản xuất ra. Việc xác định doanh thu của sản phẩm sn xuất ra được xác định trên cơ sở giá thành sản phẩm hoặc doanh thu của sản phm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất.”

Tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

“2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra không hạch toán riêng được.

Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng tạm phân bsố thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng.”.

Công văn số 018/2017/CV-TPBKTC của Ngân hàng TMCP Tiên Phong đề nghị hướng dẫn xác định thuế GTGT được khấu trừ năm 2016. 

Từ kỳ tính thuế tháng 01 đến kỳ tính thuế tháng 06 năm 2016, Ngân hàng TMCP Tiên Phong thực hiện khai, nộp thuế tại từng chi nhánh. Từ kỳ tính thuế tháng 07 đến kỳ tính thuế tháng 12 năm 2016, Ngân hàng TMCP Tiên Phong thực hiện khai thuế GTGT tập trung tại Hội sở chính và phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho từng Chi nhánh. Do đó, việc xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ năm 2016 được xác định như sau:

Đối với k tính thuế từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2016:

Ngân hàng TMCP Tiên Phong xác định lại số thuế GTGT được khấu trừ từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2016 tại từng Chi nhánh, Hội sở chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Đối với kỳ tính thuế từ tháng 07 đến tháng 12 năm 2016: Ngân hàng TMCP Tiên Phong xác định lại số thuế GTGT được khấu trừ từ tháng 07 đến tháng 12 năm 2016 tại Hội Sở chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chínhSố thuế GTGT được khấu trừ tại Chi nhánh được xác định căn cứ trên số thuế đã phân bổ từ kỳ tính thuế tháng 7 năm 2016 đến kỳ tính thuế tháng 12 năm 2016.

Số thuế GTGT được khấu trừ tại tng Chi nhánh, Hội sở chính năm 2016 được xác định bằng tổng số thuế GTGT được khấu trừ từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2016 xác định lại tại từng Chi nhánh, Hội sở chính cộng với số thuế GTGT được khấu trừ từ tháng 07 đến tháng 12 năm 2016 xác định tại từng Chi nhánh, Hội sở chính.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO