Hướng dẫn xác định hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)

28/12/2018 571 lượt xem    

Công văn số 2253/TCT-KK V/v hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Công ty TNHH Hợp Mnh

Trả lời công văn số 1189/2014-CVHM ngày 05/5/2014 của Công ty TNHH Hợp Mnh về:

Việc xác định hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại:

– Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT;

– Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT:

4. Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khu chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ bán trong nước thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên.

Số thuế GTGT đầu vào được hoàn cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định như sau:

Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng /quý = Thuế GTGT đầu ra của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong tháng/quý (bao gồm: thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động xuất khẩu, phục vụ hoạt động kinh doanh trong nước chịu thuế trong tháng/quý và thuế GTGT chưa khấu trừ hết từ tháng/quý trước chuyển sang)

 

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu = Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng/quý x Tng doanh thu xuất khu trong kỳ x 100%
Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ trong kỳ bán ra chịu thuế (bao gm cả doanh thu xuất khẩu)

Riêng đốvới cơ sở kinh doanh thương mại mua hàng hóa để thực hiện xuất khẩu thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào được hoàn cho hàng hóa xut khu được xác định như sau:

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

=

Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng /quý

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa còn tồn kho cuối tháng/quý

x

Tng doanh thu xuất khẩu trong kỳ

x 100%

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ trong kỳ bán ra chịu thuế (bao gồm cả doanh thu xuất khẩu)

Trường hp Công ty TNHH Hợp Mạnh là cơ sở kinh doanh trong tháng vừa có hànhóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ bán trong nưc, kinh doanh thương mại mua hàng hóa để thực hiện xuất khẩu thì việc xác định số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Về hồ sơ hoàn thuế  GTGT của Công ty, Chi cục Thuế thành phố Vinh – Nghệ An đã có công văn số 1022/CCT-KK&KTT ngày 23/4/2014 hướng dẫn Công ty là đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Hợp Mạnh biết, liên hệ với Chi cục Thuế thành phố Vinh – Nghệ An để được hướng dẫn cụ thể.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO