Hướng dẫn việc xử phạt đối với trường hợp đã có quyết định giải thể/đóng cửa

19/06/2019 618 lượt xem    

Công văn số: 1638/TCT-PC
V/v: quyết định xử phạt hành chính

Kính gửi: Lotte Engineering & Construction Co.,Ltd – Thầu chính thực hiện gói thầu dự án V-Project

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 01/CV/2019 ngày 07/3/2019 của Lotte Engineering & Construction Co.,Ltd – Thầu chính thực hiện gói thầu dự án V-Project về việc xử phạt đối với trường hợp đã có quyết định giải thể/đóng ca. Về vn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

-Căn cứ quy định Điều 65, Điều 75 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012:

“Điều 65. Những trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

1. Không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong những trường hợp sau đây:

d) Cá nhân vi phạm hành chính chết, mất tích, tổ chức vi phạm hành chính đã giải th, phá sản trong thời gian xem xét ra quyết định xử phạt;

“Điều 75. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp người bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản

Trường hợp người bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải th, phá sản thì không thi hành quyết định phạt tiền nhưng vn thi hành hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả được ghi trong quyết định.”

Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

-Căn cứ Điều 9 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính:

Điều 9. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp người bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản

1. Trường hợp người bị xử phạt chết, mt tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản theo quy định tại Điều 75 Luật Xử lý vi phạm hành chính, mà quyết định xử phạt vn còn thời hiệu thi hành, thì người đã ra quyết định xử phạt phải ra quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày người bị xử phạt chết được ghi trong giấy chứng tử; người bị mất tích được ghi trong quyết định tuyên b mt tích; tổ chức bị xử phạt giải th, phá sản được ghi trong quyết định giải th, phá sản…

2. Đối với hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thì cá nhân, tổ chức đang quản lý tang vật, phương tiện vi phạm phải có trách nhiệm thi hành.

Đối với biện pháp khắc phục hậu quả, thì cá nhân là người được hưởng tài sản thừa kế được xác định theo quy định của pháp luật dân sự về thừa kế phải tiếp tục thi hành phần còn lại của quyết định xử phạt.

Đối với tổ chức xử phạt bị giải th, phá sản, thì quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải được gửi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc giải th, phá sản; người đại diện theo pháp luật của tổ chức bị giải th, phá sản đ thi hành.”

-Căn cứ Điều 26, Điều 35 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế:

“Điều 26. Những trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hủy quyết định xử phạt

1. Không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong các trường hợp sau đây:

d) Cá nhân vi phạm hành chính về thuế đã chết, mất tích, tổ chức vi phạm hành chính đã có quyết định giải th, quyết định tuyên b phá sản trong thời gian xem xét ra quyết định xử phạt.

đ) Chuyển h sơ vụ vi phạm có du hiệu tội phạm đ truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 24 Thông tư này.

2. Trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì người có thẩm quyn xử phạt không ra quyết định xử phạt nhưng có th áp dụng biện pháp khc phục hậu quả theo quy định. Quyết định phải ghi rõ lý do không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế; biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng, trách nhiệm và thời hạn thực hiện.”

“Điều 35. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong trường hợp người bị xử phạt chết, mt tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản

1. Trường hợp người bị xử phạt đã chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản mà quyết định xử phạt vn còn thời hiệu thi hành thì không thi hành nội dung phạt tiền tại quyết định xử phạt nhưng vn thi hành biện pháp khắc phục hậu quả được ghi trong quyết định.

Người đã ra quyết định xử phạt phải ra quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày người bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải th, phá sản.

Trường hợp quyết định xử phạt không có nội dung áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả thì người có thẩm quyền xử phạt ra quyết định đình chỉ thi hành quyết định xử phạt.

2. Căn cứ xác định cá nhân bị chết, mất tích, tổ chức bị giải th, phá sản:

a) Giy chứng tử đối với trường hợp cá nhân bị chết.

b) Quyết định của tòa án tuyên b một người mất tích đối với trường hợp cá nhân bị mất tích.

c) Quyết định giải thể đối với trường hợp tổ chức bị giải th.

d) Quyết định doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản của Tòa án đối với trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.

3. Quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt gồm nội dung sau: đình chỉ thi hành hình thức phạt tiền, lý do đình chỉ; nội dung quyết định xử phạt tiếp tục phải thi hành, tên tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tiếp tục thi hành; thời hạn thi hành.”

-Căn cứ quy định tại Khoản 10 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012:

10. Tổ chức là cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.”

-Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 13 Điều 2 và Điều 74 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng:

“10. Nhà thu nước ngoài là tổ chức, cá nhân nước ngoài có năng lực pháp luật dân sự; đối với cá nhân còn phải có năng lực hành vi dân sự để ký kết và thực hiện hợp đồng. Năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự của nhà thầu nước ngoài được xác định theo pháp luật của nước mà nhà thu có quốc tịch. Nhà thầu nước ngoài có th là tng thầu, nhà thầu chính, nhà thầu liên danh, nhà thầu phụ.”

“13. Văn phòng điều hành là văn phòng của nhà thầu nước ngoài được đăng ký hoạt động tại địa phương có công trình xây dựng đ thực hiện nhiệm vụ nhận thầu sau khi được cấp giấy phép hoạt động xây dựng. Văn phòng điều hành ch tồn tại trong thời gian thực hiện hợp đồng và giải thể khi hết hiệu lực của hợp đồng.”

“Điều 74. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu nước ngoài

1. Nhà thầu nước ngoài có các quyền sau:

a) Được quyn yêu cầu các cơ quan có chức năng hướng dẫn việc lập hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động xây dựng và các vn đề khác liên quan đến hoạt động của nhà thầu theo quy định của Nghị định này;

b) Được quyn tố cáo, khiếu nại những hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân thực hiện các công việc theo quy định của Nghị định này;

c) Được bảo vệ quyn lợi hợp pháp trong kinh doanh tại Việt Nam theo giấy phép thầu được cp.

2. Nhà thầu nước ngoài có các nghĩa vụ sau:

….

b) Đăng ký sử dụng con dấu của văn phòng điều hành công trình tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có công trình xây dựng. Nhà thu nước ngoài chỉ sử dụng con dấu này trong công việc phục vụ thực hiện hợp đồng tại Việt Nam theo quy định tại giấy phép thầu. Khi kết thúc hợp đồng, nhà thu nước ngoài phải nộp lại con dấu cho cơ quan đã cấp;

c) Đăng ký và nộp thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam, thực hiện chế độ kế toán, mở tài khoản, thanh toán theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để phục vụ hoạt động kinh doanh theo hợp đồng;

….

m) Khi hoàn thành công trình, nhà thầu nước ngoài phải lập hồ sơ hoàn thành công trình; chịu trách nhiệm bảo hành; quyết toán vật tư, thiết bị nhập khẩu; xử lý vật tư, thiết bị còn dư trong hợp đồng thi công xây dựng công trình theo quy định về xuất nhập khẩu; tái xuất các vật tư, thiết bị thi công đã đăng ký theo chế độ tạm nhập – tái xuất; thanh lý hợp đồng. Đồng thời thông báo tới các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về việc kết thúc hợp đng, chm dứt sự hoạt động của văn phòng điều hành công trình.

Căn cứ quy định nêu trên, Văn phòng điều hành là Văn phòng của Nhà thu nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, được cấp mã số thuế, có con dấu, nhưng việc cấp mã số thuế và con dấu để kê khai thuế đối với từng hợp đồng thầu. Chủ thể tiến hành hoạt động kinh doanh là Nhà thầu nước ngoài (nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng thầu) nên khi Văn phòng điều hành nhà thầu giải thể thì Nhà thầu nước ngoài (là chủ thể ký hợp đồng thầu) vẫn tồn tại. Do đó, trường hợp Văn phòng điều hành bị giải thể không thuộc trường hợp không ra quyết định xử phạt.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO