Hướng dẫn việc khai, nộp lợi nhuận còn lại và cổ tức năm 2015  

13/03/2018 639 lượt xem    

Số: 2857/TCT-DNL
V/v Khai, nộp lợi nhuận còn lại

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

Trả lời công văn công văn số 2964/CT-KTT2 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận ngày 09/6/2015.

Về việc nộp lợi nhuận còn lại và cổ tức năm 2015 của Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận,

Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 3 Điều 14 Thông tư số 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính; quy định về việc phân phối lợi nhuận đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số như sau:

“3. Sau khi trích lập các quỹ theo quy định tại khoản 2 Điều này; phần lợi nhuận còn lại do chủ sở hữu quyết định; cụ thể như sau:

a) Đối với các DN KD xổ số chưa được đầu tư đủ VĐL được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phần lợi nhuận còn lại được tiếp tục bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp để bổ sung đủ vốn điều lệ theo phương án do chủ sở hữu phê duyệt;

Riêng đối với các công ty xổ số kiến thiết do Uỷ ban nhân dân các tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) làm chủ sở hữu; sau khi thực hiện việc bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp; Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất về việc thực hiện này.

b) Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xổ số đã được đầu tư đủ vốn điều lệ:

– Đối với các công ty xổ số kiến thiết do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh làm chủ sở hữu: phần lợi nhuận còn lại được nộp vào ngân sách địa phương để phục vụ cho việc đầu tư xây dựng các công trình về giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội quan trọng khác tại địa phương;

– Đối với Công ty xổ số điện toán Việt Nam: phần lợi nhuận còn lại được phân bổ vào ngân sách địa phương để phục vụ cho việc đầu tư xây dựng các công trình về giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội quan trọng khác tại địa phương theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 12 Thông tư này”

Hiện nay, doanh nghiệp kinh doanh xổ số đang thực hiện nghĩa vụ với NSNN về phân phối lợi nhuận và trích lập sử dụng các quỹ theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BTC nêu trên. Việc nộp lợi nhuận còn lại sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo năm tài chính; (bắt đầu từ 01/1 và kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch); không nộp lợi nhuận còn lại tạm tính theo quý.

Bộ Tài chính cũng đã có công văn số 6327/BTC-TCNH ngày 15/5/2015 trả lời UBND tỉnh Đắk Lắk, theo đó, Công ty xổ số kiến thiết không thuộc đối tượng phải nộp khoản lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (Bản phô tô công văn gửi kèm).

Do vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Thuận thực hiện theo Thông tư số 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO