kê khai lợi nhuận còn lại

Khai, nộp lợi nhuận còn lại