Hướng dẫn về việc xác định tỷ lệ phân bổ thuế TNDN

06/02/2018 1233 lượt xem    

Công văn số: 3251/TCT-CS
V/v xác định tỷ lệ phân bổ thuế TNDN.

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đng Nai.

Trả lời công văn số 3279/CT-KT3 ngày 09/05/2016 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về xác định tỷ lệ phân bổ thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế TNDN:

+ Tại Điều 12 quy định nguyên tắc xác định nơi nộp thuế:

“Doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì s thuế được tính nộp ở nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất.”.

+ Tại Điều 13 quy định việc xác định số thuế phải nộp:

“Số thuế thu nhập doanh nghiệp tính nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định bằng s thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ nhân (x) tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tng chi phí của doanh nghiệp.

Tỷ lệ chi phí được xác định bằng tỷ lệ chi phí giữa tổng chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tng chi phí của doanh nghiệp. Tỷ lệ chi phí được xác định như sau:

Tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

=

Tổng chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

Tng chi phí của doanh nghiệp

S liệu để xác định tỷ lệ chi phí được căn cứ vào s liệu quyết toán thuế thu nhập của doanh nghiệp năm trước lin kề năm tính thuế do doanh nghiệp tự xác định đ làm căn cứ xác định sthuế phải nộp và được sử dụng đ kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các năm sau.

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở các địa phương, số liệu đ xác định tỷ lệ chi phí của trụ sở chính và các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc do doanh nghiệp tự xác định căn cứ theo s liệu quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 và tỷ lệ này được sử dụng ổn định từ năm 2009 trở đi.”.

– Tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế (sửa đổi Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính) có quy định:

“6. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở chính có trách nhiệm nộp cả phần phát sinh tại nơi đóng trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.”

Công văn số 3279/CT-KT3 ngày 09/05/2016 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về xác định tỷ lệ phân bổ thuế TNDN

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (chi nhánh) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì doanh nghiệp có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập phát sinh tại trụ sở chính và tại Chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Cách xác định tỷ lệ phân bổ chi phí thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài Chính, cụ thể:

Tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

=

Tổng chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

Tng chi phí của doanh nghiệp

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO