Hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT của các doanh nghiệp

16/01/2019 598 lượt xem    

Công văn số 2545/TCT-KK

 kiến nghị

Kính gửi: Công ty TNHH Cadana Việt Nam
(Số 773 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng)

Tổng cục Thuế nhận được Công văn 5186/VPCP-ĐMDN ngày 02/6/2018

của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Công ty TNHH Cadana Việt Nam đối với việc:

– Kê khai các khoản chi phí dự án

– Chi phí hoạt động kinh doanh riêng biệt.

Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 31/12/2016 của BTC hướng dẫn về hoàn thuế GTGT.

“2. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ:

– Dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thu thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ,

– Dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên

thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này.

Trường hợp, nếu số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa; dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT”.

– Khoản 3 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC hướng dẫn về hồ sơ khai thuế GTGT

“b) Hồ sơ khai thuế GTGT tháng, quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

– Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này”

Hồ sơ khai thuế GTGT của dự án đầu tư bao gồm:

– Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này;”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên

Trường hợp Công ty TNHH Cadana Việt Nam là DN thành lập mới từ dự án đầu tư có thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư nếu đáp ứng điều kiện theo hướng dẫn tại:

– Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 các điều kiện về khấu trừ thuế thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

– Về hồ sơ kê khai thuế GTGT, BTC đã hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư  156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, cụ thể:

+ Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ hoạt động SXKD chịu thuế GTGT (không sử dụng cho dự án đầu tư) kê khai tờ khai mẫu số 01/GTGT.

+ Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư kê khai tờ khai mẫu số 02/GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Cadana Việt Nam biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO