Hướng dẫn về sử dụng hóa đơn đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu

09/01/2019 583 lượt xem    

Công văn số: 5781/TCT-CS
V/v sử dụng hóa đơn GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam

Trả lời công văn số 2420/CT-TT&HT ngày 30/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về sử dụng hóa đơn đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu. TCT có ý kiến như sau:

Tại điểm a khoản 2 Điều 3 TT số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC và đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 5 TT số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của BTC hướng dẫn:

“2. Các loại hóa đơn:

a) Hóa đơn GTGT (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo TT này) là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế GTGT theo pp khấu trừ trong các hoạt động sau:

– Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

– Hoạt động vận tải quốc tế;

– Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu”.

Tại điểm 2.3 Phụ lục 4 TT số 39/2014/TT-BTC nêu trên hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp như sau:

“2.3. Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu; cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm Lệnh điều động nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường.

Trường hợp ủy thác xuất khẩu hàng hóa,

  • khi xuất hàng giao cho cơ sở nhận ủy thác, cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ,
  • khi hàng hóa đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan; căn cứ vào các chứng từ đối chiếu; xác nhận về số lượng, giá trị hàng hóa thực tế xuất khẩu của cơ sở nhận ủy thác xuất khẩu,

cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu lập hóa đơn GTGT để kê khai nộp thuế, hoàn thuế GTGT hoặc hóa đơn bán hàng.

Cơ sở nhận ủy thác xuất khẩu sử dụng

  • hóa đơn GTGT
  • hoặc hóa đơn bán hàng

để xuất cho khách hàng nước ngoài”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp DN ủy thác xuất khẩu qua một DN khác (DN nhận ủy thác):

  • Khi xuất hàng giao cho DN nhận ủy thác, DN ủy thác xuất khẩu sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ.
  • Khi hàng hóa đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan Hải quan, căn cứ vào các chứng từ đối chiếu, xác nhận về số lượng, giá trị hàng hóa thực tế xuất khẩu của DN nhận ủy thác xuất khẩu, DN ủy thác xuất khẩu lập hóa đơn GTGT cho DN nhận ủy thác.

DN nhận ủy thác xuất khẩu lập hóa đơn thương mại để xuất cho khách hàng nước ngoài.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hà Nam biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO